ORZECZENIE

Organy podatkowe wymierzyły podatnikowi zobowiązanie w PIT z tytułu nieujawnionych przychodów. Podatnik nie zgodził się z tą decyzją, zarzucając organom przeprowadzenie postępowania w sposób sprzeczny z zasadą prawdy obiektywnej. Zarzucił ponadto brak uwzględnienia w dokonanych przez organ rozliczeniach kwoty posiadanych oszczędności. Zdaniem podatnika, fakt zadłużenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie wyklucza posiadania przez niego środków finansowych. Argumentował, iż zgromadził je podczas prowadzenia działalności w latach 1993-1999, a także z tytułu przychodów z umowy o pracę. Organ podatkowy stanął na stanowisku, iż nie mógł badać przychodów podatnika we wskazanym przez niego okresie, ponieważ nie był on przedmiotem kontroli. W jego gestii leżało jedynie ustalenie, czy w okresie objętym kontrolą mógł on dysponować wskazaną przez siebie kwotą, z której miały być ponoszone wydatki w badanym roku. Na niekorzyść podatnika przemawiał ponadto fakt prawomocnego skazania go za przyjęcie znacznej kwoty pieniędzy z tytułu zawarcia fikcyjnej umowy leasingu.

Sprawa trafiła do krakowskiego WSA. Sąd przyznał rację organom podatkowym. Obciążenie podatnika odpowiedzialnością za uzyskiwanie przychodów z nieujawnionych źródeł dokonuje się na podstawie prostego zestawienia wydatków i przychodów uzyskanych w danym roku. Ewentualne zasoby pieniężne, mogące pokryć wydatki przewyższające dochody, również muszą pochodzić ze źródeł ujawnionych. Fakt zgromadzenia środków, jak i legalność ich pochodzenia, powinien wykazać podatnik.

Sygn. akt I SA/Kr 168/07

Ważne!

Wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24