ORZECZENIE

Zapadł korzystny wyrok dla podatników, gdy następuje podział spółek przez wydzielenie na podstawie art. 529 par. 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych. WSA w Warszawie orzekł, że podział taki, gdy celem wydzielenia nie jest sprzedaż, nie podlega VAT. Podstawę takiego rozstrzygnięcia stanowił art. 19 Dyrektywy unijnej 112, na który powoływała się skarżąca spółka. Sąd uznał, że został on błędnie implementowany do art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Dyrektywa bowiem nie przewiduje ograniczenia, jakie obowiązuje w polskim przepisie. Art. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu samodzielnie sporządzającego bilans. Z kolei art. 19 Dyrektywy 112 stanowi, że w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca.

WSA podkreślił, że art. 6 ustawy o VAT nie przewiduje sytuacji zbycia części przedsiębiorstwa, ale przewiduje to dyrektywa i należy stosować ją wprost. Ponadto wykładni zgodnej z dyrektywą dokonał Europejski Trybunał Sprawiedliwości (sprawa C-497/01), który uznał, że przedsiębiorstwem jest całość lub część majątku, jeśli tworzy on funkcjonalną całość. Trybunał określił jednak warunek, który musi być spełniony, aby uznać zbycie majątku za brak dostawy towarów. Warunkiem tym jest wyrażanie przez nabywcę zamiaru dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie jego natychmiastowej likwidacji i sprzedaży zapasów.

WSA orzekł także, że korekty podatku będzie dokonywał nabywca majątku, zgodnie z art. 91 ustawy o VAT.

W omawianej sprawie zarząd skarżącej spółki podjął uchwałę o przeniesieniu zorganizowanej część przedsiębiorstwa do nowej spółki. Skarżąca złożyła wniosek do ministra finansów i zapytała, czy taka transakcja będzie neutralna dla celów VAT. Identyczny wyrok w podobnej sprawie WSA w Warszawie wydał już wcześniej (sygn. akt III SA/Wa 934/07).

Sygn. akt III SA/Wa 666/08