ORZECZENIE

Podatnik zaliczył w koszty uzyskania przychodu wydatki na usługi remontowo-budowlane oraz elektryczne. Organy podatkowe, po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, stwierdziły, że usługi te nie zostały w rzeczywistości wykonane i określiły podatnikowi zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 rok.

W uzasadnieniu decyzji wskazywały na szereg dowodów potwierdzających ich stanowisko. Twierdziły m.in., że kontrahent, który rzekomo miał świadczyć usługi na rzecz podatnika, nie posiadał żadnych maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonywania usług budowlanych oraz nie zatrudniał pracowników. Istotna była również sprzeczność zeznań tego kontrahenta, który pierwotnie potwierdził, że faktury dokumentujące wykonanie spornych usług są fikcyjne, a następnie zaprzeczył temu. Stwierdzono również, że podatnik nie posiadał płynności finansowej, która pozwoliłaby na uiszczenie należności za rzekomo wykonane usługi. Podatnik nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem i złożył skargę do sądu.

Sąd uchylił decyzję. Wskazał na nieprawidłowości w postępowaniu dowodowym. Zdaniem sądu, skoro kwestionowane faktury opiewały na usługi materialne - roboty budowlane, to zasadne było przeprowadzenie dowodu z oględzin bądź z opinii biegłego. Brak tych dowodów, wobec sprzeczności zebranego w sprawie materiału dowodowego, powoduje, że nie można jednoznacznie stwierdzić, czy usługi zostały wykonane.

Sygn. akt I SA/Bd 191/08

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24