Obowiązek zapłaty podatku wykazanego na fakturze wynikający z art. 108 ustawy o VAT jest odmienny niż obowiązek podatkowy wynikający z prawidłowo wystawionej faktury zawierającej podatek należny, zatem omyłkowej faktury nie można ująć w deklaracji obejmującej rozliczenie podatku należnego - orzekł WSA we Wrocławiu 24 czerwca 2008 r.(I SA/Wr 204/08).

Podatnik, wystawiając fakturę dotyczącą kilku nieruchomości, omyłkowo umieścił w niej również kwotę podatku związaną z nieruchomością, co do której umowa dzierżawy już wygasła. Organy uznały, że fakturę taką należy rozliczyć oddzielnie. Podatnik wniósł skargę do sądu administracyjnego.

Sąd, oddalając skargę podatnika, stwierdził, że omyłkowo wystawiona faktura nie może być ujęta w deklaracji na dany miesiąc. Obowiązek wynikający z art. 108 ustawy o VAT nie jest tożsamy z obowiązkiem zapłaty podatku należnego. Skoro jest to obowiązek o odmiennym charakterze, nie można łączyć go z rozliczeniem ogólnym.

Sygn. akt I SA/Wr 204/08

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24