ORZECZENIE

Sprawa toczyła się w wyniku wznowienia postępowania. Spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Nie dokonała jednak stosownej wpłaty na rachunek funduszu.

Organy podatkowe zakwestionowały ujęcie tego typu wydatków jako kosztów podatkowych. Powołały się przy tym na brzmienie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy o CIT, zgodnie z którym koszty uzyskania przychodu stanowią odpisy i zwiększenia, które obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące ich równowartość zostały wpłacone na rachunek funduszu. Zatem odpisy mogą zostać uznane za koszt nie w momencie ich naliczenia, ale dopiero po przekazaniu na wydzielony rachunek funduszu. Przesłanki te muszą wystąpić łącznie. Mimo wezwań spółka nie przedstawiła dokumentów potwierdzających dokonanie wpłaty.

Spółka twierdziła, iż dokonując korekty odpisu, przekazała odpowiednie środki na rachunek bankowy funduszu. Jej zdaniem w ustawie o CIT nie ma informacji o terminach wpłat pokrywających się z terminami wynikającymi z ustawy o ZFŚS. W opinii spółki odpisy mogą zostać zaliczone w koszty z chwilą przekazania środków na rachunki bankowe i dokonania stosownych naliczeń. Olsztyński WSA oddalił skargę, uznając za prawidłową argumentację organów podatkowych.

Sygn. akt I SA/Ol 146/08

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24