ORZECZENIE

Bank sprzedał linię produkcyjną, którą wydzierżawiał przez ponad sześć miesięcy i przy jej nabyciu nie odliczył VAT. Bank twierdził, że będzie mu przysługiwało zwolnienie z podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Według tego przepisu zwolniona z VAT jest dostawa towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do nich nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo odliczenia VAT. Przepis stanowi również, że zwolnienie dotyczy używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Bank twierdził, że oba warunki - brak odliczenia przy nabyciu i oddanie w używanie na podstawie dzierżawy - zostały spełnione. Wypełniono też warunek co najmniej półrocznego używania.

Z takim stanowiskiem nie zgodziły się organy podatkowe oraz WSA. Sąd stwierdził, że za towary używane zwolnione z VAT należy uznać towary wymienione w art. 43 ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z nim przez towary używane, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2, rozumie się budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej pięć lat, a także pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku. Sąd podkreślił, że przepisy odnoszą zwolnienie wyłącznie do nieruchomości. Zatem nie można uznać, że zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy przysługuje w stosunku do rzeczy ruchomych.

Sygn. akt III SA/Wa 382/08