ORZECZENIE

Spółka zwróciła się do ministra finansów z wnioskiem o interpretację, w którym przedstawiła następujący stan faktyczny. Otóż po przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową majątek likwidowanej spółki stanie się majątkiem spółki docelowej. Wartość niepodzielonych zysków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie przekazana na konta rezerw każdego ze wspólników. Spółka zwróciła się z pytaniem, czy po przekształceniu powstanie przychód u wspólników z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Jej zdaniem taki przychód nie powstanie, ponieważ niepodzielone zyski nie będą powiększać wkładu wspólników. Ze stanowiskiem tym zgodził się minister finansów oraz wojewódzki sąd administracyjny.

Problem polegał na tym, że spółka twierdziła też, że przychód u wspólników nie powstanie również w przypadku wypłaty ze spółki niepodzielonych zysków, a zatem np. gdy wspólnik opuści spółkę. Takiej interpretacji nie podzielił minister finansów oraz sąd. Minister finansów powołał się na art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), zgodnie z którym za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Przepis wymienia kilka przykładów, ale jak podkreślał minister, a potwierdził sąd, nie jest to katalog zamknięty. Powołał się także na art. 24 ust. 5 ustawy o PIT, w którym określono, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału. W przepisie tym również wymieniono katalog przychodów.

Sąd podzielił stanowisko ministra i stwierdził, że przy likwidacji spółki komandytowej niepodzielony zysk zostanie wypłacony wspólnikom, a zatem powstanie u nich przychód opodatkowany - zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt ustawy o PIT 19-proc. podatkiem dochodowym.

Sygn. akt III SA/Wa 399/08

Ważne!

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych