ORZECZENIE

Podatniczka umówiła się z gminą, że wyremontuje należący do samorządu budynek i przystosuje go na potrzeby gastronomii. W budynku miała działać stołówka dla dzieci. Strony w umowie zapomniały jednak, że najemca będzie musiał płacić podatek od nieruchomości. Okazało się, że podatniczka zalega z podatkiem od nieruchomości za lata 2003 i 2004.

Podatniczka wystąpiła do gminy o umorzenie zaległości. Burmistrz jednak odmówił. Miesiąc później zmienił zdanie i ulgę uznaniową przyznał. Miało to związek z porozumieniem gminy i najemcy m.in. w zakresie rozliczenia nakładów poczynionych na wyposażenie stołówki. Podatniczka wycofała odwołanie, które wniosła na decyzję odmawiającą przyznania umorzenia.

Po zmianie władz gminy korzystna decyzja umarzająca zaległość została wyeliminowana z obrotu prawnego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze na wniosek gminy unieważniło decyzję, wskazując, że drugi wniosek podatniczki nie mógł być skuteczny, bo raz już został załatwiony.

Stanowisko to potwierdził wojewódzki sąd administracyjny. Sąd wyjaśnił, że Kolegium miało rację, stwierdzając nieważność decyzji. W dacie rozstrzygania drugiego wniosku podatniczki w obrocie była już decyzja ostateczna dotycząca tej samej kwestii.

W skardze kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego jednym z głównych argumentów pełnomocnika skarżącej okazały się braki w uzasadnieniu wyroku sądu I instancji. Z doręczonego uzasadnienia dotarły tylko strony parzyste. W ocenie pełnomocnika nie mógł on ryzykować uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej i oparł ją na niepełnym uzasadnieniu. Ponadto nie miał podstaw uznać, że nie jest to oryginał wyroku, skoro na każdej stronie potwierdzono jego zgodność z oryginałem. Jednocześnie podnosił, że drugi wniosek nie dotyczył tej samej kwestii, bo zmieniła się sytuacja skarżącej.

Sąd nie uwzględnił jednak skargi kasacyjnej. Fakt doręczenia niekompletnego uzasadnienia sądu nie miał istotnego wpływu na wynik sprawy. Pełnomocnik jest profesjonalistą i powinien podjąć działania w celu doręczenia pełnego uzasadnienia. Uchybienia uzasadnienia wyroku mogą tylko wtedy stanowić podstawę zakwestionowania orzeczenia, gdy są istotne. Trzeba wykazać związek między brakiem uzasadnienia a wynikiem sprawy.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 421/07

Ważne!

Doręczenia wyroku tylko z parzystymi stronami uzasadnienia nie można uznać za istotne uchybienie skutkujące uchyleniem orzeczenia