ORZECZENIE

Przedsiębiorca kupił samochód z homologacją ciężarową i odliczył VAT. Organ zakwestionował odliczenie podnosząc, że w miesiącu zakupu auta nie dokonano czynności opodatkowanej. Podatnik wniósł skargę do WSA na decyzję organu II instancji, który odmówił wznowienia postępowania. Podniósł, że podstawą wznowienia są faktury dokumentujące sprzedaż opodatkowaną.

Sąd uznał, że gdy sprzedaż opodatkowana miała miejsce, obowiązkiem podatnika było przedstawić dowody w czasie prowadzonej u niego kontroli. Wznowieniu podlega postępowanie, jeżeli na jaw wyjdą istotne dla sprawy, nowe okoliczności lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, których nie znał organ wydający decyzję. Za okoliczności takie nie można uznać faktur, które podatnik przedstawił dopiero po zakończeniu kontroli i wydaniu decyzji ostatecznej.

Sygn. akt I SA/Rz 226/08