ORZECZENIE

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej prawo wspólnotowe stało się częścią polskiego porządku prawnego. Oznacza to, że w przypadku braku implementacji prawa unijnego do prawa polskiego można stosować przepisy unijne wprost. Obowiązek interpretacji przepisów z uwzględnieniem regulacji wspólnotowych - jak orzekł WSA w Warszawie - mają nie tylko sądy, ale również organy podatkowe. A zatem w przypadku sprzeczności prawa polskiego z dyrektywami UE mają one obowiązek wydać interpretację polskich przepisów w kontekście prawa UE.

W sprawie, którą rozpatrzył sąd, wystąpiła sprzeczność między polskimi przepisami o VAT a dyrektywami. Zgodnie z art. 249 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską dyrektywy wiążą państwa członkowskie, natomiast na podstawie art. 17 VI Dyrektywy Polska, przystępując do Unii Europejskiej, nie mogła ograniczyć praw podatników do odliczenia VAT. Natomiast ustawa o VAT ograniczała prawo do odliczenia podatku. Przed akcesją do UE skarżąca spółka korzystała z prawa do odliczenia VAT od samochodu. Po akcesji spółka straciła to prawo. W wystąpieniu do ministra finansów twierdziła, że po 1 maja 2004 r. miała prawo do odliczenia VAT od samochodu. Uzasadniała to tym, że nabyła prawo do odliczenia na mocy starej ustawy o VAT, a więc skoro państwa członkowskie nie były uprawnione do ograniczenia prawa do odliczenia, spółka mogła korzystać z przysługujących jej wcześniej uprawnień. Minister finansów nie zgodził się z tą interpretacją, ponieważ uznał, że jest obowiązany jedynie do stosowania polskich przepisów, które nie dają obecnie prawa do odliczenia VAT od samochodów. WSA podzielił stanowisko podatnika i oddalił skargę.

Sygn. akt III SA/Wa 263/08