ORZECZNICTWO

Organy podatkowe zarzuciły, że prowadząc działalność gospodarczą, podatnik nie uwzględnił w księdze podatkowej faktur wystawionych nych przez siebie na kwotę ponad 100 tys. zł. To spowodowało uznanie księgi za nierzetelną.

Podatnik w skardze do sądu administracyjnego zarzucił naruszenie procedury. Wskazał, że w postępowaniu nie brał udziału jego pełnomocnik, choć pełnomocnictwo zostało złożone. Wojewódzki sąd administracyjny oddalił skargę podatnika. Podatnik może ustanowić pełnomocnika, który ma dołączyć do akt oryginał lub odpis pełnomocnictwa, co oznacza konieczność złożenia odrębnego pełnomocnictwa do akt każdej sprawy.

Skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego wnieśli spadkobiercy podatnika. Ich pełnomocnik podkreślał, że organom powinno wystarczyć jedno ogólne pełnomocnictwo do wszystkich spraw.

Sąd oddalił skargę kasacyjną. NSA nie miał wątpliwości, że pełnomocnictwo trzeba złożyć do akt każdej sprawy. Gdyby ustawodawca uznał, że wystarczające jest jedno ogólne pełnomocnictwo, to przepis zakładałby dostarczenie pełnomocnictwa do organu. Poza tym trudno wymagać, żeby organ poszukiwał w swojej siedzibie pełnomocnictwa i sprawdzał, czy przypadkiem nie zostało ono złożone w jakimś postępowaniu.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 128/08