ORZECZENIE

Organy podatkowe zakwestionowały fundacji rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2004 rok. Powodem była błędna kwalifikacja podatkowa darowizny łóżek na rzecz zakładu opieki społecznej i odsetek od pożyczki przekazanych na rzecz spółki związanej z fundacją. Uznała ona, że wartość łóżek stanowi dochód zwolniony od podatku, a odsetki od pożyczki zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów. Organy podatkowe podkreśliły, że zwolnieniu podlega dochód, ale tylko w części przeznaczonej na cele statutowe. Statut fundacji przewidywał bardzo wąski przedmiot działalności, tj. wspieranie sierot. Przekazanie łóżek zakładowi opieki zdrowotnej nie mieści się w celach statutowych.

Jeśli chodzi o pożyczki, organy podatkowe zauważyły, że fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Pożyczka została zaciągnięta, a pieniądze z niej zaangażowane w spółkę powiązaną z fundacją. Organ ocenił, że fundacja finansowała inny podmiot, zwłaszcza że nie zapewniła sobie ani zwrotu odsetek, ani nawet kapitału. Fundacja zaskarżyła tę decyzję do sądu. Racji nie przyznał jej ani sąd I instancji, ani NSA. Oddalając skargę kasacyjną, NSA nie zgodził się, że interpretacja organów podatkowych w zakresie darowizny łóżek jest zawężająca. Nie jest tak, jak twierdzi pełnomocnik spółki, że zwolnieniu podlega dochód wydatkowany na inny cel wymieniony w przepisach dotyczących zwolnienia podatkowego. Żeby skorzystać ze zwolnienia, cel statutowy musi pokrywać się z celem przeznaczenia dochodu.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 1781/07