ORZECZENIE

Organ podatkowy ustalił, że spółka zaniżyła należny podatek, błędnie stosując preferencyjną stawkę VAT - 7 proc. do sprzedaży zakwalifikowanej przez spółkę jako usługi gastronomiczne. Wskazał, że usługi te podlegają stawce 7-proc., z wyjątkiem sprzedaży napojów alkoholowych, kawy, herbaty i napojów gazowanych. Spółka nie wydzielała tych produktów, tylko ogólnie określała sprzedaż jako gastronomiczną. Nie było więc możliwe określenie, czy w kwocie sprzedaży mieści się też sprzedaż produktów opodatkowanych stawką podstawową. Organ za zasadne uznał zastosowanie stawki podstawowej 22 proc. do całości sprzedaży.

Sąd uchylił zaskarżoną decyzję. Z przepisów nie wynika, aby właściwe było zastosowanie stawki 22 proc. do całości sprzedaży. Organ był zobowiązany do ustalenia wartości zakupu wyłączonych towarów, potem do ustalenia ich wartości i tylko do tej wartości miał prawo zastosować stawkę 22 proc.

Sygn. akt I SA/Wr 951/08