ORZECZENIE

Zapadł precedensowy wyrok dotyczący opodatkowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że fundusz zagraniczny z siedzibą w Luksemburgu, który nie sprzedaje jednostek uczestnictwa na terenie Polski, a otrzymuje jedynie odsetki od depozytów bankowych, jest funduszem w rozumieniu ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. nr 146, poz. 1546 z późn. zm.).

W konsekwencji jest on zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o CIT (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Przepis ten zwalnia od podatku fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Istota sporu - jak przyznał sąd - sprowadzała się do uznania, czy fundusz zagraniczny, który otrzymuje odsetki z depozytów bankowych, jest funduszem w rozumieniu polskiej ustawy. Kwestionowały to organy podatkowe. Uznały one, że do istoty działalności funduszy inwestycyjnych należy zbywanie tytułów i jednostek uczestnictwa. Ponieważ skarżący fundusz nie prowadził takiej działalności, w Polsce nie jest funduszem w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych. Z taką kwalifikacją nie zgodził się skarżący, co potwierdził sąd. WSA stwierdził, że decydujący jest art. 1 ustawy o funduszach, który stwierdza, że ustawa określa m.in. zasady prowadzenia na terytorium Polski działalności przez fundusze zagraniczne i spółki zarządzające.

- To że zagraniczny fundusz inwestycyjny nie prowadzi działalności określonej w tych przepisach nie oznacza, że nie podlega ustawie - stwierdził WSA. W konsekwencji skarżący fundusz jest zwolniony z podatku dochodowego, a zatem organ powinien uznać stwierdzenie nadpłaty.

Sygn. akt III SA/Wa 1577/07

Łukasz Zalewski

lukasz.zalewski@infor.pl