ORZECZENIE

Zapadł wyrok, który potwierdza dotychczasową praktykę zaokrąglania kwot podatku naliczonego na fakturach VAT. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że przepisy rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. (Dz.U. nr 95 poz. 798), zgodnie z którymi końcówki kwot podatku naliczonego niższe niż 0,5 gr pomija się, a końcówki wyższe zaokrągla do pełnego grosza, są zgodne z konstytucją i przepisami wspólnotowymi. Zdaniem sądu przepis ma charakter czysto techniczny, a określona w nim zasada zaokrąglania kwot podatku od towarów i usług na fakturach jest zgodna z zasadą proporcjonalności oraz neutralności podatku od towarów i usług oraz nie ma wpływu na podstawę opodatkowania.

Sąd administracyjny przywołał także wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sygn. akt: C-484/06), w którym Trybunał stwierdził, że w prawie wspólnotowym nie ma szczegółowych zasad zaokrąglania podatku naliczonego na fakturach VAT. A zatem uregulowanie tej kwestii leży w gestii poszczególnych krajów członkowskich.

Sygn. akt: III SA/Wa 2021/08 (nieprawomocny)