Weszły w życie przepisy, które doprecyzowały zasady zwolnienia z CIT instytucji wspólnego inwestowania (tj. funduszy inwestycyjnych), mających siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W ramach nowelizacji uszczegółowiono wymogi, od których zależy objęcie zwolnieniem, dotyczące formalnych podstaw funkcjonowania funduszy. Do tej pory ze zwolnienia mógł skorzystać wyłącznie ten fundusz, który prowadzi działalność na podstawie zezwolenia właściwych władz państwa, w którym ma siedzibę. Po zmianach CIT nie będą płacić również te fundusze, których działalność wymaga jedynie zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa. Dotyczy to funduszy zamkniętych, które zgodnie z dokumentami założycielskimi m.in. nie oferują tytułów uczestnictwa w drodze oferty publicznej. Aby skorzystać ze zwolnienia, fundusz musi umożliwić nabywanie jednostek uczestnictwa osobom fizycznym, które jednorazowo nabędą te tytuły uczestnictwa o wartości nie niższej od 40 tys. euro.
Poza tym doprecyzowano wymogi dotyczące bezpośredniego nadzoru nad funduszami oraz zarządzania nimi przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru państwa, w którym fundusz ma siedzibę. Zmiany wynikają z ustawy z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 234, poz. 1389), która weszła w życie 4 grudnia br.