Pozytywne rozstrzygnięcie TSUE może skutkować tym, że zagraniczne podmioty podejmą działania zmierzające do odzyskania zapłaconej daniny - mówi Michał Wilk, doradca podatkowy, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, współpracownik Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group oraz Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych.
Na początku listopada 2013 r. rzecznik generalny wydał opinię w polskiej sprawie zawisłej przed Trybunałem Sprawiedliwości UE o sygn. C-190/12 Emerging Markets. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zapytał TSUE o zgodność z prawem UE opodatkowania CIT funduszy inwestycyjnych z siedzibą w państwach nienależących do UE, w tzw. państwach trzecich (postanowienie z 8 marca 2012 r., I Sa/Bd 1035/11). Wyrok TSUE powinien zapaść w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
O co właściwie chodzi w tej sprawie?