Klienci firmy deweloperskiej dokonują wpłat na mieszkaniowe rachunki powiernicze. Czy firma może takie wpłaty dokumentować fakturami zaliczkowymi (niektórzy klienci ich żądają)?
Obowiązujące przepisy przewidują możliwość wystawiania faktur przed dokonaniem dostawy towarów, wykonaniem usługi albo otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty. Jest to jednak co do zasady możliwe do 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru, wykonaniem usługi albo otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty (zob. art. 106i ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT). Od zasady tej jest wyjątek (zob. art. 106i ust. 8 ustawy o VAT), jednak nie ma w przedstawionej sytuacji zastosowania.
Przez otrzymanie, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty uznać przy tym należy otrzymanie całości lub części zapłaty skutkujące powstaniem obowiązku podatkowego na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT. Tylko wtedy można wystawić fakturę do 30 dni wcześniej.
Wpływy środków na mieszkaniowe rachunki powiernicze nie są uważane za otrzymywanie całości lub części zapłaty skutkujące powstaniem obowiązku podatkowego na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT. Obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania takich środków powstaje dopiero w momencie, w którym deweloper uzyskuje możliwość swobodnego nimi dysponowania (zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 maja 2015 r., nr IPPP1/4512-268/15-2/AŻ).
Powoduje to, że - za wyjątkiem wpłat na mieszkaniowe rachunki powiernicze otrzymywanych do 30 dni przed uzyskaniem przez dewelopera możliwości swobodnego nimi dysponowania – wystawianie faktur zaliczkowych z chwilą wpływu środków na mieszkaniowy rachunek powierniczy nie jest dopuszczalne. Faktury takie powinny być wystawiane dopiero w związku z uzyskaniem przez dewelopera możliwości swobodnego dysponowania środkami wpłaconymi na mieszkaniowy rachunek powierniczy (nie wcześniej niż 30 dni przed uwolnieniem środków, nie później zaś niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym deweloper uzyskuje możliwość swobodnego dysponowania środkami wpłaconymi na mieszkaniowy rachunek powierniczy – zob. art. 106i ust. 2 ustawy o VAT).
Podstawa prawna
Art. 19a ust. 8 oraz art. 106i ust. 2, 7 i 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).