Amerykańskie spółki giełdowe będą stosowały Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) - zaproponowała harmonogram obowiązkowego przyjęcia MSSF przez emitentów z USA. Zakłada on możliwość przejścia spółek na MSSF już w 2009 roku, natomiast obowiązek od 2014 roku.

Piotr Michalczyk, starszy menedżer w dziale audytu PricewaterhouseCoopers twierdzi, że na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) jest obecnie jedna spółka, która raportuje według amerykańskich standardów tzw. US GAAP. Jest to Central European Distribution Corporation (produkcja i dystrybucja alkoholi). Jest ona notowana również na pozagiełdowym regulowanym rynku akcji w USA (NASDAQ).

- Jednak zmiana przepisów może spowodować, że spółki polskie, zależne od spółek amerykańskich, które nie są notowane na GPW, będą mogły zrezygnować ze sprawozdawczości grupowej według US GAAP - podkreśla nasz rozmówca.

Wprowadzenie tego rozwiązania pozwoli przygotowywać jedno sprawozdanie finansowe według MSSF zarówno dla celów statutowych, jak i grupowych.

Według Jacka Gdańskiego, dyrektora zarządzającego PKO Inwestycje, to bardzo dobra zmiana. Pozwoli na obniżenie kosztów rachunkowych polskich spółek, które obecnie muszą dokonywać uzgodnień sprawozdawczości tworzonej według MSSF ze standardami amerykańskimi. Z drugiej strony ułatwi dokonywanie inwestycji przez firmy notowane w Stanach Zjednoczonych w papiery wartościowe emitowane przez podmioty (w tym polskie) raportujące na podstawie MSSF. Obniży to również koszty związane z audytem, który będzie przeprowadzany według jednolitych zasad.

- Od wielu lat problemem był proces ujednolicania amerykańskich i międzynarodowych standardów. Trzeba było kryzysu finansowego, aby została podjęta decyzja o przyjęciu przez amerykańskie spółki giełdowe MSSF - twierdzi nasz rozmówca.

Ważne!

Po wprowadzeniu w Stanach Zjednoczonych MSSF inwestorzy dostaną porównywalne sprawozdania finansowe spółek notowanych zarówno na giełdach europejskich, jak i amerykańskiej