W rozliczeniu dochodów za 2008 rok rodzice dzieci studiujących za granicą mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej.

ZMIANA PRAWA

W rozliczeniu podatku za 2008 rok będą miały zastosowanie korzystne zmiany dla rodziców mających na wychowaniu studiujące dzieci. Dzięki zmianom wprowadzonym od 1 stycznia 2009 r. nastąpi rozszerzenie grupy dzieci, pozwalające rodzicom na skorzystanie z ulgi prorodzinnej.
W zeznaniu za 2008 rok możliwe będzie również odliczenie ulgi na dzieci studiujące za granicą. Rodzice takich dzieci będą mieli prawo do odliczenia ulgi niezależnie od tego, czy dziecko, w trakcie nauki za granicą, pozostaje nadal uczniem lub studentem polskiej placówki. Trzeba jednak pamiętać, że odliczenie ulgi w Polsce uzależnione jest od przepisów regulujących zagraniczny system oświaty.
Odliczenie przysługuje z tytułu wychowywania dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie.
Odliczeniu podlega kwota stanowiąca iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, czyli 1173,70 zł. Odliczenie kwoty dotyczy łącznie obojga rodziców. Kwotę tę odlicza się od podatku jednego z rodziców lub od podatku obojga. W przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód albo separacja, odliczenie przysługuje jednemu z nich, u którego dzieci faktycznie zamieszkują.
1173,70 zł wynosi ulga na każde dziecko w rozliczeniu 2008 roku