Nieodpłatne przekazanie wystawy na rzecz muzeum nie jest zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Transakcja ta nie jest zatem wyłączona z opodatkowania – orzekł WSA w Warszawie.
Sprawa dotyczyła prywatnego stowarzyszenia, które miało status organizacji pożytku publicznego. Jego celem statutowym było utrwalanie pamięci o historii i losach narodu żydowskiego.
Stowarzyszenie zainicjowało też budowę i było współzałożycielem muzeum, w którym odpłatnie udostępniano eksponaty promujące m.in. kulturę żydowską. Zobowiązało się również do stworzenia dużej wystawy, która miała być następnie przekazana muzeum w drodze darowizny.
Była to jedna z najbardziej skomplikowanych technicznie ekspozycji multimedialnych w Polsce. Składało się na nią osiem galerii o powierzchni ponad 4 tys. m. kw.
Przedsięwzięcie na taką skalę wiązało się z niemałymi kosztami. Stowarzyszenie opłaciło projektantów, budowniczych i zespół ekspertów, którzy sprawowali merytoryczną pieczę nad powstającym projektem. Poniosło też wydatki na oprawę audiowizualną, elementy ekspozycji, niezbędne materiały i promocję. Ponadto wyodrębniło ten projekt organizacyjnie i finansowo.
Stowarzyszenie twierdziło, że wystawa jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i dlatego jej przekazanie na rzecz muzeum będzie neutralne podatkowo ( art. 6 pkt 1 tej ustawy).
Zarazem jednak chciało odliczać VAT z faktur zakupowych. Uważało bowiem, że zachodzi bezpośredni związek pomiędzy wydatkami na stworzenie wystawy a czynnościami opodatkowanymi, które świadczyło później muzeum.
Innego zdania był dyrektor izby skarbowej. Wskazał, że za zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy uznać tylko taki zespół składników materialnych i niematerialnych, który jest wyodrębniony organizacyjnie i finansowo, a do tego służy działalności gospodarczej, a zarazem mógłby stanowić niezależne samodzielnie działające przedsiębiorstwo.
W ocenie organu wystawa nie spełniała ostatniego z warunków wymienionych w art. 2 pkt 27e ustawy. Była bowiem ściśle związana z budynkiem muzeum i nie mogłaby funkcjonować samoistnie, w oderwaniu od pomieszczeń, w których zainstalowano niezbędne instalacje i gdzie przeprowadzono wiele prac budowlanych i montażowych.
Organ podkreślił też, że stowarzyszenie przekazało wystawę nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tylko dlatego, że musiało zrealizować cele statutowe, do których się zobowiązało. Nie doszło więc do przekazania części przedsiębiorstwa prowadzonego przez stowarzyszenie, a do wykonania umowy zawartej między nim a muzeum – stwierdził dyrektor izby. Uznał więc, że stowarzyszenie zwyczajnie przekazało swoje aktywa na rzecz innego podmiotu. Taką transakcję należało więc uznać za dostawę towarów, która jest opodatkowana VAT.
Do takich samych wniosków doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Zgodził się z fiskusem, że aby uznać wystawę za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, należałoby używać jej do prowadzonej działalności gospodarczej. Tymczasem stowarzyszenie wskazało, że nie wykorzystywało jej do prowadzenia działalności gospodarczej – orzekł sąd.
Wyrok jest nieprawomocny.
Wystawa musiałaby stanowić niezależne, samodzielnie działające przedsiębiorstwo, aby od jej dostawy nie było podatku
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 28 listopada 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2496/16.