Rozporządzenie określa zasady korzystania z ulgi przysługującej z tytułu zakupu kas rejestrujących (potocznie nazywanych fiskalnymi). Jest to jedno z najpopularniejszych rozwiązań zmniejszających daninę. Od wielu lat bowiem poszerza się krąg podatników zobowiązanych do ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących sprzedaży na rzecz zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i rolników ryczałtowych.
Z opublikowanego pod koniec września tego roku projektu rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika, że od 1 stycznia 2017 r. kolejni podatnicy zmuszeni będą korzystać w swojej działalności z takich urządzeń (a więc więcej osób będzie beneficjentami omawianej ulgi). Kogo jeszcze będzie dotyczył obowiązek związany z nowelizacją? Tych, którzy w terminie nie zgodzą się na udostępnianie fiskusowi swoich rachunków prowadzonych w bankach lub spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, a obecnie korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.
Komentowane rozporządzenie ministra finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących jest jednak istotne nie tylko dla podatników zamierzających skorzystać z ulgi na zakup kas. W tym akcie prawnym wskazane są bowiem przesłanki wystąpienia obowiązku jej zwrotu. Powinność taka może wystąpić przez trzy lata, a w niektórych przypadkach – przez pięć. Omówione przepisy są zatem ważne również dla wszystkich podatników, którzy rozpoczęli stosowanie kas rejestrujących w ostatnich latach.
Choć komentowane rozporządzenie nie jest obszerne – jego treść zawiera się w siedmiu paragrafach – to stosowanie jego przepisów budzi wiele wątpliwości i sporów z organami podatkowymi. A przecież obowiązuje już piąty rok, do tego jeszcze dłużej istnieją określone w nim przepisy, gdyż wcześniej obowiązywały one w ramach rozporządzeń poprzedzających komentowane.
Reklama
Dlatego też warto się zapoznać z niniejszym komentarzem. Wskazaliśmy w nim istniejące problemy związane ze stosowaniem przepisów i ich rozwiązania. Wiele miejsca przeznaczyliśmy też na wyjaśnienia organów podatkowych i orzeczenia sądów administracyjnych w tym zakresie. W celu ułatwienia zrozumienia danego zagadnienia zilustrowaliśmy komentowane przepisy praktycznymi przykładami. Zapraszamy do lektury.

PEŁNA TREŚĆ KOMENTARZA ZNAJDUJE SIĘ TU >>>

Reklama
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
Dotychczas w tygodniku Podatki i Księgowość komentowaliśmy m.in. ustawy:
● z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
● z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
● z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
● z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
● z 29 września 1994 r. o rachunkowości
● z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
● z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
● z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
● z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
● z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
Komentowaliśmy też m.in. rozporządzenia:
● z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
● z 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
● z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
● z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
● z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach DGP na edgp.gazetaprawna.pl