Obowiązują już nowe przepisy określone rozporządzeniem ministra finansów z 28 listopada w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od VAT.

Rozporządzenie określa - podobnie jak miało to miejsce dotychczas - że na fakturach oprócz szczegółowych danych identyfikacyjnych podatnika oraz samej transakcji, wartości towarów lub wykonywanych usług i kwoty należności wraz z należnym podatkiem powinno się znaleźć oznaczenie FAKTURA VAT. W fakturach dokumentujących czynności, których podstawą opodatkowania jest marża (m.in. świadczenie usług turystyki oraz dostawy dzieł sztuki), stosuje się oznaczenie FAKTURA VAT marża.

Mali podatnicy oznaczają faktury wyrażeniem FAKTURA VAT-MP oraz dodatkowo określają termin płatności należności określonej w fakturze. Faktury korygujące powinny być oznaczone KOREKTA lub FAKTURA KORYGUJĄCA. Oryginał faktury i faktury korygującej powinien zawierać również oznaczenie ORYGINAŁ, a kopie tych dokumentów należy oznaczyć wyrazem KOPIA. Dokumenty wystawione ponownie muszą dodatkowo zawierać wyraz DUPLIKAT.

Oprócz tego w rozporządzeniu zostały określone przypadki oraz warunki i terminy zwrotu podatku niektórym podatnikom dokonującym wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu. Takiemu podatnikowi przysługuje zwrot zapłaconego podatku naliczonego do wysokości kwoty stanowiącej równowartość 22 proc. kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu. Kwota ta nie może być jednak wyższa niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub w dokumencie celnym albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka na terytorium kraju.

Warunkiem ubiegania się o zwrot tego podatku jest dołączenie do deklaracji podatkowej dokumentu potwierdzającego wywóz nowego środka transportu z terytorium kraju i dostarczenie tego środka do nabywcy na terytorium państwa niebędącego członkiem Wspólnoty Europejskiej, a także dokumentu, z którego wynika kwota naliczonego podatku.

W załączniku do rozporządzenia zostały też określone towary i usługi, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku dla drobnych przedsiębiorców (określone w art. 119 ust. 1 i 9). Na liście znajdują się m.in. wyroby z metali szlachetnych, wyroby jubilerskie, a także biżuteria artystyczna. Zwolnienia od VAT nie mają zastosowania też w odniesieniu do usług jubilerskich, doradczych oraz świadczonych przez notariuszy, adwokatów i radców prawnych.

Rozporządzenie zamieszczone w Dzienniku Ustaw nr 212, poz. 1337 obowiązuje od 1 grudnia.