Rozwiązania mają wzmocnić organizację i status funkcjonariuszy Służby Celnej. Projekt zakłada też ujednolicenie trybów kontroli (np. wyrobów i towarów) wykonywanej przez Służbę Celną. Kontrole będą poprzedzane analizą ryzyka, czyli określeniem prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia prawa. Ma to poprawić ich efektywność.

W projekcie funkcjonariuszom celnym przyznano prawo do użycia broni palnej. Będą mogli z niej skorzystać wyłącznie funkcjonariusze wykonujący określone zadania i w uzasadnionych przypadkach. Może to być np. próba nielegalnego przekroczenia granicy Polski przez zorganizowane grupy osób.

Projekt uściśla zasady awansu funkcjonariuszy celnych i uznania stopni funkcjonariuszy innych służb

Przygotowany projekt uściśla zasady awansu funkcjonariuszy celnych i uznania stopni funkcjonariuszy innych służb. Skrócona ma być służba przygotowawcza. Zakłada się też stworzenie systemu szkoleń dla funkcjonariuszy, którzy będą wchodzić w skład korpusu oficerskiego. Przewidziano także zmianę zasad powoływania na stanowiska kierownicze - zamiast dotychczasowych konkursów stanowiska te mają być obsadzane w drodze rekrutacji z korpusu oficerów lub korpusu generałów.

Projekt przewiduje także objęcie systemem dodatków motywacyjnych funkcjonariuszy realizujących szczególnie istotne zadania, np. w celnych oddziałach granicznych, komórkach zwalczania przestępczości, komórkach kontroli, egzekucji.

Zgodnie z projektem, izby i urzędy celne zajmą się kontrolą gier i zakładów wzajemnych. Ich zadaniem będzie także wymiar i pobór podatku od gier oraz opłat i dopłat w grach i zakładach wzajemnych. Teraz zajmuje się tym np. Ministerstwo Finansów, izby i urzędy skarbowe. Zmiana ta ma przyspieszyć wydawanie zezwoleń np. na gry na automatach o niskich wygranych, loterie fantowe, bingo fantowe.