Do złożenia formularza wraz z deklaracją podatkową będą zobowiązane podmioty, które w roku poprzedzającym rok podatkowy (w rozumieniu przepisów o rachunkowości) osiągnęły przychody lub koszty przekraczające 10 mln euro. Chociaż wynikająca z ustawy o CIT definicja formularza wskazuje na jego uproszczoną formę, CIT-TP jest bardzo rozbudowany. Wypełnienie 473 pozycji będzie wymagało podania wielu szczegółowych informacji.

Co obejmuje formularz CIT-TP?

Sprawozdanie składa się z ośmiu sekcji (A–G). Sekcje A, B oraz H to standardowe składowe deklaracji podatkowych dostarczające podstawowych informacji o podatniku. Pozostałe sekcje wymagają jednak szczegółowej analizy grupy kapitałowej podatnika, w tym istniejących powiązań i przeprowadzanych transakcji.

W sekcji C należy zidentyfikować powiązania w grupie, w sekcji D zaś wskazuje się liczbę podmiotów powiązanych, z którymi podatnik zawiera transakcje, w zależności od ich siedziby. Sekcja E wymaga określenia głównego sektora działalności podatnika oraz jego profilu funkcjonalnego. W sekcji F należy wskazać, czy w danym roku podatkowym były dokonywane restrukturyzacje, natomiast w sekcji G podatnik powinien udzielić informacji na temat rodzajów transakcji z podmiotami powiązanymi.

Możliwe problemy

Podane informacje, choć mogą wydawać się łatwe do zidentyfikowania, jako że dotyczą grupy kapitałowej podatnika i jego samego, wymagają dobrego zrozumienia pojęć z zakresu cen transferowych.

Jedną z kwestii, które mogą się okazać problematyczne dla podatników, jest konieczność określenia profilu funkcjonalnego podmiotu składającego formularz.

W sprawozdaniu CIT-TP wyróżnione zostały takie profile funkcjonalne jak np. komisant lub agent, producent kontraktowy czy dystrybutor o ograniczonym ryzyku. Brakuje jednak określenia przez ustawodawcę cech charakterystycznych, którymi mogliby kierować się podatnicy, wypełniając formularz.

Wybór właściwego profilu funkcjonalnego będzie wymagał odwołania się do specjalistycznej wiedzy z zakresu cen transferowych. Wskazanie profilu jest kluczowym elementem sprawozdania, ponieważ wybór metody kalkulacji cen transferowych (i jej właściwe stosowanie, np. w kontekście ponoszonych ryzyk) zależy od danego profilu funkcjonalnego.

Dodatkowo należy z dużą ostrożnością podejść do analizy transakcji wewnątrzgrupowych pod względem ich rodzaju. Zawartość formularza wskazuje na szczególne zainteresowanie organów transakcjami dotyczącymi aktywów i świadczeń niematerialnych oraz transakcjami finansowymi (pożyczki, gwarancje, cash-pool).

Nowe narzędzie dla fiskusa

Zgodnie z komentarzem Ministerstwa Finansów do projektu ustawy o CIT wprowadzenie formularza CIT-TP ma na celu usprawnienie działań administracji państwowej w zakresie analizy transakcji, które mogą się przyczyniać do uszczuplania wpływów budżetowych poprzez zaniżanie dochodów do opodatkowania przez podmioty powiązane. Formularz ten stanie się zatem narzędziem, które organy kontroli skarbowej będą wykorzystywały w celu typowania podmiotów do kontroli.

Mogą się jej spodziewać w szczególności podmioty, które w danym roku podatkowym dokonały restrukturyzacji, z tytułu której określone zostało prawo do wynagrodzenia.

Przyczyną wszczęcia kontroli podatkowej może być także niespójność w zakresie profilu funkcjonalnego podmiotu i jego dochodowości – np. gdy dystrybutor o ograniczonym ryzyku, który co do zasady powinien osiągać stabilny, niski zysk, przynosi długoterminowe straty.

Pierwszy formularz CIT-TP podatnicy będą musieli złożyć w roku 2018. Mając jednak na uwadze poziom złożoności i szczegółowości sprawozdania, warto już teraz zacząć przygotowania do jego wypełnienia.

Magdalena Marciniak

doradca podatkowy, szef Zespołu Cen Transferowych w MDDP

Dagmara Cisowska

doświadczony konsultant w Zespole Cen Transferowych w MDDP

PARTNER