1 grudnia 2008 r. wchodzą w życie niektóre przepisy nowelizacji ustawy o PIT z 6 listopada 2008 r. Dotyczy to odliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zmian w zakresie przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Podatnik będzie mógł odliczyć od dochodu składki zapłacone na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne w państwie należącym do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Składki będzie można odliczyć jeśli nie zostały one odliczone od dochodu lub podatku w państwie należącym do UE, EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej, gdzie podatnik wykonywał działalność. Podatnikom umożliwiono także pomniejszenie podatku o zapłacone za granicą składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Wejście w życie nowych przepisów jest związane z postanowieniami orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada 2007 r. (sygn. 18/06). Przypomnijmy, że TK orzekł, że przepisy ustawy o PIT w zakresie, w jakim wyłączają możliwość odliczenia zagranicznych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, są niezgodne z konstytucją. Zgodnie z wyrokiem, regulacje te straciły moc obowiązującą 30 listopada 2008 r. Nowe przepisy musiały zatem wejść w życie 1 grudnia 2008 r.

Od dziś obowiązują również zmiany w zakresie przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wprowadzono możliwość wskazania organizacji nawet w przypadku złożenia przez podatnika korekty zeznania, pod warunkiem że będzie ona dokonana w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu na złożenie zeznania podatkowego. Ponadto naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł przekazać organizacji pożytku publicznego dane podatnika, który przekazał na jej rzecz 1 proc. podatku. Minister pracy i polityki społecznej do 31 grudnia 2008 r. powinien ogłosić wykaz organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego na 30 listopada 2008 r. Wszystkie przepisy regulujące przekazywanie części podatku powinny wejść w życie jednocześnie, tak aby nie było między nimi kolizji i istniała postawa do wydania obwieszczenia.

Zasadnicza część nowelizacji ustawy o PIT wejdzie w życie 1 stycznia 2009 r.