Jest już gotowy wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, potrzebny do rozliczania podatku od spadków i darowizn. Opracowanie tego formularza to konsekwencja nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn z 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. nr 203, poz. 1267).

Zmiany te polegają na wydłużeniu terminu złożenia zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2) z obowiązującego miesiąca do sześciu miesięcy. W efekcie konieczne było dostosowanie do nowych rozwiązań prawnych treści formularza zgłoszenia SD-Z2.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn zwalnia z podatku nieodpłatne nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Aby z tego zwolnienia skorzystać, trzeba zgłosić takie nabycie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu miesiąca. Od 2009 roku termin ten zostanie wydłużony do sześciu miesięcy. Termin sześciomiesięczny będzie miał zastosowanie w przypadkach, w których obowiązek podatkowy powstanie po 31 grudnia 2008 r. Termin na zgłoszenie będzie nadal liczony od dnia powstania obowiązku podatkowego (dla nabycia w drodze dziedziczenia jest on liczony od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku).

W przypadku nabycia w drodze darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy w zwykłej formie pisemnej - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. W opisanym przypadku darowizna zostanie dokonana w przyszłym roku, a zatem będzie miał zastosowanie wydłużony termin. Obowiązek zawiadomienia urzędu skarbowego ciąży na nabywcy.

Wzór SD-Z2 wchodzi w życie od 1 stycznia 2009 r. Jednak do 30 września 2009 r. podatnicy mogą składać zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych na dotychczasowych formularzach.