Wspólnicy spółki cywilnej nie mogą wybrać dwóch sposobów rozliczeń dla spółki - ryczałtu i zasad ogólnych. Mimo że oświadczenie o formie rozliczeń składa każdy wspólnik, forma opodatkowania spółki musi być jedna.
JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: W 2008 r. spółka cywilna, której wspólnikami są dwie osoby fizyczne, rozpoczęła działalność w zakresie usług transportowych. W wyniku nieporozumienia jeden ze wspólników zadeklarował, że przychód (dochód) opodatkuje ryczałtem, natomiast drugi na zasadach ogólnych. W zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2 spółka zadeklarowała opodatkowanie na zasadach ogólnych. Czy wspólnicy spółki cywilnej prowadzący tę samą działalność gospodarczą mogą rozliczać się w różny sposób, tzn. jeden na zasadach ogólnych, a drugi zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
ODPOWIEDŹ IZBY: Podstawową formą opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej są zasady ogólne przy uwzględnieniu skali podatkowej, przy czym podatnicy mogą wybrać również inny sposób opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Ustawodawca nie narzuca podatnikom określonej formy opodatkowania.
Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania każdego z nich.
Zatem przepisy obligują wspólników spółki cywilnej, spółki jawnej czy partnerskiej do prowadzenia jednolite- go urządzenia księgowego. W przepisach nie ma użytego słowa może, czyli przyzwolenia (wyboru) prowadzenia przez wspólników spółki odrębnych urządzeń księgowych.
Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Oświadczenie w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.
Obowiązujące przepisy prawa podatkowego nie dają możliwości, aby podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych mogli dla siebie wybrać odmienne zasady opodatkowania. Złożone przez jednego ze wspólników spółki cywilnej oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie wywołuje żadnych skutków prawnych.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 listopada 2008 r. (nr IPPB1/415-1066 /08-2/EC)