Podatnicy urządzający gry i zakłady wzajemne mogą zapoznać się z nowymi wzorami deklaracji dla podatku od gier. Zawiera je rozporządzenie ministra finansów z 12 listopada 2008 r. (Dz.U. nr 207, poz. 1302). Wzory deklaracji (POG-3A, POG-3C, POG-3D oraz POG-R) zostały uaktualnione w celu ułatwienia podatnikom podatku od gier korygowania uprzednio złożonych deklaracji.

Zmianie uległa rubryka A we wszystkich deklaracjach, która dotychczas pozwalała wyłącznie na określenie miejsca składania deklaracji, tj. właściwego urzędu skarbowego. W nowych wzorach rubryka ta została poszerzona o pole wyboru dotyczące celu złożenia deklaracji. W rezultacie w rubryce A znajdą się dwa dodatkowe pola wyboru: pierwsze dotyczące złożenia deklaracji, drugie - korekty deklaracji. W przypadku wyboru pola oznaczającego korektę konieczne będzie dodatkowe pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.