ORZECZENIE
Brak możliwości skorygowania kosztów nie oznacza, że w momencie zwrotu nienależnie opłaconych składek ZUS spółka osiągnęła przychód – orzekł WSA we Wrocławiu.
Chodziło o spółkę, która otrzymała z ZUS zwrot składek nienależnie opłaconych w latach 2006–2009. W tym okresie zatrudniała na podstawie umowy o pracę osoby oddelegowane do Francji. Pracownicy ci byli zgłoszeni do ZUS. Spółka odprowadzała od nich składki, a tę część, którą sama finansowała – zaliczała do podatkowych kosztów. Po kontroli okazało się, że składki zostały opłacone nienależnie, bo pracownicy za okres oddelegowania nie podlegali ubezpieczeniom społecznym w Polsce.
Spółka liczyła się z tym, że na skutek zwrotu składek będzie musiała skorygować koszty. Uważała, że powinna to zrobić za okres, w którym je odliczyła. Korekta nie będzie bowiem stanowiła odrębnego, niezależnego zdarzenia. Powinna zatem zostać odniesiona do pierwotnego zdarzenia, które miało miejsce w przeszłości.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zgodził się ze spółką jedynie w zakresie korekty kosztów za 2009 r. (interpretacja nr IBPB-1-2/4510-434/15/BKD). Uznał natomiast, że za okres do końca 2008 r. spółka nie może skorygować kosztów, bo zobowiązanie podatkowe już się przedawniło. W tej sytuacji spółka powinna rozpoznać zwrot nienależnie opłaconych składek za ten okres jako przychód.
Spółka się z tym nie zgodziła, a Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu rozstrzygnął spór na jej korzyść. Potwierdził, że zwrot nienależnie opłaconych składek oznacza konieczność korekty kosztów za poszczególne lata. Zgodził się również z tym, że ze względu na przedawnienie zobowiązania podatkowego za 2008 r. spółka nie będzie mogła skorygować kosztów za ten rok. Nie zgodził się jednak z organem, że brak możliwości skorygowania kosztów oznacza zarazem, iż w momencie otrzymania zwrotu składek spółka osiągnęła przychód. ⒸⓅ
Mimo nowelizacji problem pozostał
Obowiązujące od 2016 r. przepisy dotyczące korekty przychodów i kosztów nie rozwiązują problemu, którym zajął się wrocławski WSA.
Przypomnijmy, że od 1 stycznia br. podatnik, który wystawił lub otrzymał fakturę korygującą, może skorygować przychody lub koszty na bieżąco, a więc w okresie rozliczeniowym, w którym faktura korygująca została wystawiona lub otrzymana. Dotyczy to wyłącznie korekt, które nie są spowodowane błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką. Te bowiem nadal trzeba poprawiać wstecz.
Powstaje pytanie, czy zasady te dotyczą również otrzymanego zwrotu składek ZUS. Nowe przepisy do takiej sytuacji wprost się nie odnoszą – mówią tylko o korekcie spowodowanej wystawieniem (gdy chodzi o przychody) lub otrzymaniem (gdy chodzi o koszty) faktury korygującej lub innego dokumentu potwierdzającego przyczyny korekty.
W interpretacji z 9 sierpnia 2016 r. (nr ITPB3/4510-306/16/AD) dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyjaśnił, że korekta kosztów spowodowana błędnym naliczeniem składki ZUS powinna być przeprowadzona wstecz.
Innego zdania była firma, która odkryła u siebie błędy w składce wypadkowej i je skorygowała. Uważała, że w związku z tym powinna zmniejszyć koszty na bieżąco, czyli w okresie rozliczeniowym, w którym nadpłata została zarachowana na przyszłe zobowiązania. Nie zgodził się z nią dyrektor bydgoskiej izby.
Wyjaśnił, że nowe zasady mają zastosowanie tylko do tych przypadków, gdy korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką. Gdy jest inaczej, obowiązują dotychczasowe zasady, czyli korygowanie ze skutkiem wstecz (więcej w DGP nr 162/2016).ⒸⓅ
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA we Wrocławiu z 7 września 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 307/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia