Od dziś stopa lombardowa wynosi 7,25 proc. W konsekwencji zmienia się stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Odsetki płacone od długów wobec fiskusa wynoszą teraz 14,5 proc., zamiast dotychczasowych 15 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym. To wynik wczorajszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP), która obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Skutkiem decyzji RPP jest obniżka stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Zgodnie bowiem z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim. Stawka odsetek za zwłokę ulega obniżeniu lub podwyższeniu w stopniu odpowiadającym obniżeniu lub podwyższeniu podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, poczynając od dnia, w którym stopa ta uległa zmianie. Minister finansów ogłosi w drodze obwieszczenia stawkę odsetek za zwłokę w Monitorze Polskim.

Warto dodać, że odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był zobowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego. Odsetki wpłacane są bez wezwania organu podatkowego.