Od 1 grudnia, gdy zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o VAT, łatwiej będzie skorzystać wierzycielom z tzw. ulgi na złe długi, czyli z pomniejszenia VAT o podatek wynikający z niezapłaconych faktur. Najpierw muszą oni jednak powiadomić dłużników o planowanej korekcie podatku.

Prawo do korekty

Podatnik skoryguje podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, czyli wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Jednym z nowych warunków dodatkowych, wprowadzonych nowelizacją, uprawniających do odliczenia jest obowiązek zawiadomienia dłużnika przez wierzyciela o zamiarze skorygowania podatku należnego, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie ureguluje należności w jakiejkolwiek formie. Korekta będzie możliwa po uzyskaniu przez wierzyciela potwierdzenia odbioru przez dłużnika zawiadomienia.

Zasady doręczeń

Do zawiadomienia przesłanego dłużnikowi stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej o doręczeniach, co wynika bezpośrednio z ustawy o VAT. Oznacza to, że doręcza się pisma za pokwitowaniem przez pocztę, swoich pracowników lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. W konsekwencji poświadczeniem odbioru będzie pokwitowanie. Pisma doręcza się dłużnikowi, a gdy dłużnik działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli dłużnik ustanowił pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Ustanawiając pełnomocników, wyznacza się jednego z nich jako właściwego do doręczeń. W przypadku niewyznaczenia pełnomocnika właściwego do doręczeń doręcza się pismo jednemu z pełnomocników.

Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy. Pisma mogą być również doręczane w siedzibie wierzyciela, w miejscu pracy adresata - osobie upoważnionej przez pracodawcę do odbioru korespondencji, na wskazany adres poczty elektronicznej. W razie niemożności doręczenia pisma w ten sposób, a także w innych uzasadnionych przypadkach pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się zastanie adresata.

W przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu pisma doręcza się za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. Zawiadomienie o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy domu umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania adresata lub w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.

Potwierdzenie doręczenia

Odbierający pismo potwierdza doręczenie pisma własnoręcznym podpisem, ze wskazaniem daty doręczenia. Jeżeli odbierający pismo nie może potwierdzić doręczenia lub uchyla się od tego, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała pismo, i przyczynę braku jej podpisu.

Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez pocztę lub osoby uprawnione, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. W przypadkach tych uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.

Pisma skierowane do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które nie mają organów, doręcza się kuratorowi wyznaczonemu przez sąd.

Pisma kierowane do osób korzystających ze szczególnych uprawnień wynikających z immunitetu dyplomatycznego lub konsularnego doręcza się w sposób przewidziany w przepisach szczególnych, w umowach i przyjętych zwyczajach międzynarodowych.

W razie niemożności doręczenia pisma osobom fizycznym w mieszkaniu lub miejscu pracy lub doręczenia pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi itd.:

• poczta przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej - w przypadku doręczania pisma przez pocztę;

• pismo składa się na okres 14 dni w urzędzie gminy (miasta) - w przypadku doręczania pisma przez pracownika wierzyciela lub przez inną upoważnioną osobę.

DORĘCZENIA DLA OSÓB PRAWNYCH

Osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej pisma doręcza się w lokalu ich siedziby lub w miejscu prowadzenia działalności - osobie upoważnionej do odbioru korespondencji.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 144-154 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

• Art. 1 pkt 43-44 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej 15 października 2008 r. (czeka na podpis prezydenta).