Po zawarciu umowy koncesyjnej lub o partnerstwie publiczno-prywatnym spółka musi zaksięgować należność w wartości godziwej, odpowiadającej przewidzianemu kosztowi budowy środka trwałego, powiększonej o marżę. Musi przy tym uwzględnić stopień zawansowania robót.
Takie wyjaśnienia pojawiły się w nowym krajowym standardzie rachunkowości „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi”. Został on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 29 sierpnia 2016 r. poz. 63. Standard ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r. Można go jednak zastosować już teraz.

Polecany produkt: Rachunkowość 2016 >>>

Komitet Standardu Rachunkowości wyjaśnił w nim zasady księgowania zarówno przez stronę państwową, jak i prywatną. Zobrazował je też wieloma przykładami.
Wyjaśnił np., że składnik aktywów będący zasadniczym materialnym efektem umowy powinien być ujęty w księgach rachunkowych tej strony umowy, która sprawuje kontrolę nad sposobem ich użytkowania i w największym stopniu uczestniczy w czerpaniu z niego korzyści ekonomicznych. To, jak wskazuje KSR, na ogół jest strona prywatna. Dlatego w swoich księgach rachunkowych wykazuje go jako środek trwały, wybudowany lub ulepszony, przeznaczony do świadczenia usług w ramach partnerstwa.
Tak jest, jeżeli strona publiczna:
– reguluje i kontroluje (na podstawie umowy), jakie usługi strona prywatna musi świadczyć przy wykorzystaniu tego składnika, na czyją rzecz i po jakiej cenie;
– kontroluje (na podstawie prawa własności, prawa do czerpania korzyści lub w inny sposób) znaczącą wartość końcową tego składnika na koniec okresu obowiązywania umowy.
Z kolei strona prywatna zgodnie z wyjaśnieniami komitetu musi w sprawozdaniu finansowym ująć składnik aktywów finansowych (czyli wynagrodzenie i przyszłe pożytki z umowy) w skorygowanej cenie nabycia. Musi powiększyć należność o skumulowane odsetki, naliczone za pomocą efektywnej stopy procentowej, a pomniejszyć o dokonane spłaty. – Odsetki odnosi się na wynik finansowy jako przychody finansowe bieżącego okresu – wyjaśnia komitet.