Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek w obrocie pocztowym. Zgodnie z tym projektem kontrola przesyłek dotyczy obrotu towarowego z krajami trzecimi oraz obrotu wewnątrzwspólnotowego i dokonywana jest przez Służbę Celną.

W projekcie podano, że uwzględniając specyfikę obrotu pocztowego, co do zasady kontrola przesyłek jest dokonywana w miejscu przedstawienia ich przez operatorów, tj. w urzędach celnych lub miejscach uznanych lub wyznaczonych, usytuowanych w urzędach pocztowych bądź w miejscach prowadzenia działalności przez innych operatorów. Jednak w uzasadnionych przypadkach lub w sytuacji uzasadnionego przypuszczenia lub stwierdzenia naruszenia przepisów mających zastosowanie do przesyłek kontrola może być wykonywana w innych miejscach.

Co ważne, kontrole inne niż kontrole wyrywkowe oraz kontrole, których obowiązek wynika z przepisów prawa, będą przeprowadzane na podstawie analizy ryzyka. W celu zapewnienia stosowania zasady szybkiego zwolnienia towarów, mającej szczególne znaczenie w obrocie pocztowym, konieczna będzie ścisła współpraca między organami Służby Celnej a operatorami, którzy powinni dostarczyć informacje, nawet wyprzedzające - również z zastosowaniem technik przetwarzania danych - istotne dla przeprowadzenia analizy ryzyka oraz dla kontroli.

W interesie operatora publicznego będzie zatem wprowadzenie takiej organizacji związanej z podziałem przesyłek, aby umożliwić sprawne wykonanie obowiązków organów celników. Przyjęcie takiego sposobu współpracy ma zapewnić możliwość sprawowania kontroli oraz sprawne wykonywanie działalności operatorów.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Ważne!

Podstawą wyboru przesyłek do kontroli będzie rozpoznanie i oszacowanie wielkości ryzyka związanego z naruszeniem prawa. Analiza ryzyka będzie dokonywana w szczególności na podstawie dokumentów dotyczących przesyłek, w tym wykazów i deklaracji zawierających dane niezbędne do ustalenia tożsamości towarów