Projekt ustawy wprowadzającej nową ustawę o finansach publicznych zakłada zmiany w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.). Zgodnie z nimi, regionalne izby obrachunkowe (RIO) będą miały możliwość prowadzenia odpłatnych szkoleń i działalności informacyjnej.

Obecnie również mogą to robić. Problem jednak w tym, że po zmianach dochody uzyskane z takiej działalności nie będą trafiały do izb, ale do budżetu państwa.

Zgodnie z projektem nowej ustawy o finansach publicznych, rachunki dochodów własnych mają zostać zlikwidowane. Co to oznacza dla izb?

Jak wyjaśnia Alina Smagała, wiceprezes RIO w Lublinie, ponieważ regionalne izby obrachunkowe są jednostkami budżetowymi, to stosuje się do nich zasadę, zgodnie z którą wszystkie uzyskiwane dochody należy odprowadzać do budżetu państwa. Jednostki powinny więc otrzymać z budżetu środki na realizację zadań. Trudno jednak określić procentowo, o ile środki z budżetu centralnego powinny się zwiększyć. Łatwiej byłoby zatem, gdyby izby odprowadzały do budżetu środki pomniejszone o koszty.

Alina Smagała podkreśla, że taka interpretacja proponowanych przepisów jest możliwa. Zgodnie z zasadą obowiązującą w podatkach dochodowych, dochód to przychód pomniejszony o koszty. Ponieważ w ustawie o finansach publicznych nie ma definicji dochodu, RIO obawiają się interpretacji odmiennej od tej, która obowiązuje w podatku dochodowym.

W związku z tym izby proponują doprecyzowanie pojęcia dochody w proponowanym przepisie w ten sposób, aby dochodami, które izba będzie musiała przekazać do budżetu państwa, były środki uzyskane z działalności szkoleniowej i informacyjnej po potrąceniu kosztów ich uzyskania.

Zmiany w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych mają wejść w życie od 1 lipca 2009 roku.