GRZEGORZ MŁYNARCZYK

ekspert podatkowy, partner w Sendero tax & legal, Wrocław

Rozstrzygając przedstawiony problem, należy wziąć pod uwagę przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w tabeli. Pod numerem 1 wspomnianej części I tabeli wymieniono usługi ślusarskie. Odpowiedzi na pytanie, co należy rozumieć przez pojęcie usługi ślusarskie, udziela pkt 1 załącznika nr 4 do ustawy, zgodnie z którym usługi ślusarskie to wyrób, naprawa i konserwacja wyrobów z metali oraz przy użyciu elementów z innych surowców, a także inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi. Opierając się wyłącznie na przedstawionych regulacjach, można by stwierdzić, iż usługa polegająca na wykonaniu zamków do drzwi oraz ich wstępnym montażu wchodzi w zakres usług ślusarskich, a zatem - przy zachowaniu pozostałych warunków jej świadczenia, np. dotyczących liczby zatrudnianych pracowników - może korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Niemniej jednak prawidłowe rozstrzygnięcie przedstawionego problemu wymaga sięgnięcia do objaśnień do załącznika nr 3 do ustawy. W pkt 3 objaśnień ustawodawca zaznaczył, że przy prowadzeniu działalności polegającej m.in. na świadczeniu usług ślusarskich dopuszczalne jest wytwarzanie przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy lub materiałów powierzonych, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, pod warunkiem jednak, że przedmioty te (wyroby) nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odsprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako elementy, części, półfabrykaty itd.

Wydaje się, że opisana przesłanka negatywna opodatkowania usług ślusarskich przy pomocy karty podatkowej znajdzie zastosowanie w analizowanym przypadku. Zamki do drzwi wytwarzane i wstępnie montowane przez kooperanta są bowiem następnie sprzedawane przez zamawiającego (po wykonaniu na nich dodatkowych usług) ostatecznemu odbiorcy - stosując zatem sformułowania użyte przez ustawodawcę w objaśnieniach do załącznika nr 3 do ustawy, są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odsprzedaży (lub ewentualnie służą mu do celów usługowych jako elementy bądź półfabrykaty).

Stanowisko o braku możliwości zastosowania do opisanego rodzaju usług ślusarskich rozliczenia przy pomocy karty podatkowej potwierdza m.in. postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego wydane przez naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy z 2 stycznia 2006 r., nr US.PD.I/415/1/58/05.

(AW)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).