Komisja zakładowa ZFŚS po zmianie regulaminu przyznała dofinansowanie do kolonii dla dzieci pracowników. W jaki sposób zaewidencjonować wypłatę takiej dopłaty?
Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych określa zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszu socjalnego. Zgodnie z art. 2 tej ustawy przez działalność socjalną należy rozumieć usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.
Środki ZFŚS są przeznaczone dla osób uprawionych. Do osób uprawnionych do korzystania z funduszu zaliczamy pracowników i ich rodziny, emerytów i rencistów – byłych pracowników i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu. Do osób uprawionych należą więc dzieci pracownika.
Zgodnie z ustawą o ZFŚS przyznawanie świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.
Dofinansowanie do wypoczynku pracownika lub członków jego rodziny otrzymane z ZFŚS może być wolne od podatku dochodowego w całości lub w części, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT. Zgodnie z tym artykułem wolne od podatku dochodowego są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18:
a) niezależnie od wysokości, jeżeli zostały sfinansowane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra,
b) do kwoty 760 zł w roku podatkowym, jeżeli zostały sfinansowane z innych źródeł.
PRZYKŁAD
Wyjazd na obóz
Pracownik w lipcu wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie wypoczynku dwojga dzieci w wieku 12 lat. Do wniosku dołączył fakturę na kwotę 3000 zł wystawioną przez biuro podróży, które organizowało wyjazd na obóz. Zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracownik ze względu na sytuację materialną może otrzymać dofinansowanie w wysokości 75 proc. wartości faktury. Dofinansowanie zostało przyznane w wysokości 2250 zł.
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykazuje stan w wysokości 300 000 zł, a rachunek ZFŚS – 225 000 zł (75 proc. wartości funduszu musiało być przelane na wydzielony rachunek do 31 maja).
Księgowanie:
Dziennik Gazeta Prawna
Objaśnienia:
1. PK – przyznanie dofinansowania pracownikowi do wypoczynku dzieci – 2250 zł;
2. WB – wypłata dofinansowania na rachunek bankowy pracownika – 2250 zł.
Podstawa prawna
Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 800).
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).
Art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).