Samorządowa jednostka budżetowa osiąga dochody budżetowe, które podlegają przekazaniu do jednostki nadrzędnej. Jednostka posiada jeden rachunek bankowy, na który wpływają dochody budżetowe oraz środki na wydatki budżetowe i z którego są realizowane wydatki budżetowe. Zgodnie z zasadami określonymi w polityce rachunkowości konto 130 jest podzielone analitycznie:
1) 130-01 dla dochodów,
2) 130-02 dla wydatków budżetowych.
Czy dla ułatwienia księgowania i uzgodnienia konta 130 jednostka może otworzyć drugi rachunek bankowy w celu rozdzielenia dochodów budżetowych od wydatków budżetowych?
Obowiązujące przepisy prawa, w tym przede wszystkim ustawa o finansach publicznych (dalej: u.o.f.p.), nie przewidują uregulowań dotyczących określenia rodzajów rachunków bankowych, które są zobowiązane prowadzić samorządowe jednostki budżetowe. Uregulowania takie dotyczą wyłącznie państwowych jednostek budżetowych, dla których w art. 196 ust. 1 pkt 2 u.o.f.p. zapisano, że są one zobowiązane do prowadzenia odrębnych rachunków w zakresie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych.
Zasady obsługi bankowej budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w tym samorządowych jednostek budżetowych, zostały uregulowane w art. 264 u.o.f.p., który mówi, że zasady wykonywania obsługi bankowej JST określa umowa zawarta pomiędzy zarządem jednostki samorządu terytorialnego a bankiem. Umowa ta powinna określać m.in. jakie rodzaje rachunków dotyczące gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowywania będą funkcjonować w jednostkach budżetowych podległych JST. Nie ma tym nakazu, aby był to jeden wspólny rachunek dochodów i wydatków budżetowych, ani też nie ma zakazu, aby były to dwa odrębne rachunki. Dlatego też samorządowa jednostka budżetowa przy otwieraniu rachunków bankowych powinna się kierować ustaleniami wynikającymi z umowy, o której mowa powyżej.
W mojej ocenie funkcjonowanie rachunków dochodów i wydatków jako dwóch odrębnych rachunków jest lepszym rozwiązaniem, gdyż zapewnia większą przejrzystość i kontrolę w zakresie gromadzenia środków z tytułu dochodów budżetowych, jak i rozdysponowania środków publicznych przeznaczonych na wydatki budżetowe.
Podstawa prawna
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).