INTERPELACJA

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 5033) wyjaśniło zasady rozliczania kosztów ocieplania budynku spółdzielczego. Wątpliwości dotyczyły kwalifikacji tych wydatków na gruncie ustawy o CIT, w związku z likwidacją w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych przepisu art. 61 ust. 5 określającego pojęcie modernizacja.

Zgodnie z tym przepisem, za modernizację uważało się trwałe ulepszenie istniejącego budynku (lokalu), przez co zwiększała się jego wartość użytkowa. Po zniesieniu tego przepisu nie jest jasne, czy wydatki na docieplanie budynków spółdzielczych finansowane z funduszu remontowego wpływają na ulepszenie środka trwałego, a tym samym zwiększają jego wartość, czy też są ponoszone w ramach prac remontowych.

Jak wyjaśniło MF, w świetle ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na ulepszanie środków trwałych powiększających wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Chodzi tu o wydatki na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację środków trwałych, które powodują wzrost wartości użytkowej i technicznej w stosunku do dnia przyjęcia środka trwałego do używania. Istotą remontu jest przywrócenie pierwotnego stanu technicznego oraz użytkowego, bez zwiększania wartości początkowej środka trwałego.

Zdaniem MF ostateczna ocena, czy ocieplenie wpływa na ulepszenie czy ma charakter remontu, powinna uwzględniać ekspertyzy specjalistów z dziedziny budownictwa. Ministerstwo poinformowało, że odpisy na fundusz remontowy w spółdzielniach mieszkaniowych obciążające koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowią koszty uzyskania przychodów. Zakwalifikowanie przez spółdzielnię wydatków ponoszonych na ocieplenie budynków jako wydatków powodujących ulepszenie środka trwałego wpłynie na zwiększenie wartości tego środka. Resort zwrócił jednak uwagę, że w świetle art. 16c pkt 2 ustawy o CIT spółdzielcze budynki mieszkalne nie podlegają amortyzacji.