Na koniec 2016 roku resort finansów przedstawi skutki funkcjonowania "pakietu paliwowego" i wpływ na pobór podatku VAT - zapowiedział na wtorkowym posiedzeniu sejmowej komisji wiceminister finansów Wiesław Jasiński.

Komisja finansów zaakceptowała projekt wraz z poprawkami i skierowała do drugiego czytania w Sejmie.

Tak zwany pakiet paliwowy (nowelizacje ustaw o VAT i akcyzie, Prawa energetycznego oraz ustawy o zapasach paliw) jest elementem przygotowywanego przez resort finansów całościowego pakietu "uszczelniającego" pobór VAT.

Pakiet ma uszczelnić pobór VAT przy tzw. wewnątrzwspólnotowych nabyciach paliwa i uszczelnić koncesjonowanie obrotu paliwami z zagranicą. Ministerstwo Finansów szacuje, że budżet zyska na tym rozwiązaniu ok. 2,5 mld zł rocznie.

We wtorek sejmowa komisja finansów zaakceptowała szereg poprawek do projektu. Część ma charakter legislacyjny.

Jedna z nich doprecyzowuje, że podstawą naliczania podatku będzie aktualna cena paliwa, ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej resortu finansów.

Zaakceptowano natomiast poprawkę, zobowiązującą importera paliw do poinformowania prezesa URE o zawartej umowie na utrzymywanie zapasów obowiązkowych, jeśli koncesja została udzielona na podstawie wstępnej umowy. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych będzie też raz na kwartał informować prezesa URE o umowach zawieranych przez przedsiębiorców, a dotyczących zapasów obowiązkowych.

Wśród zaakceptowanych przez komisję poprawek są też zmiany w kodeksie karnym skarbowym, umożliwiające karanie za łamanie prawa, wprowadzanego "pakietem paliwowym". Poprawki wprowadzają karę więzienia lub grzywny.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, proceder wyłudzania podatku od towarów i usług w obrocie paliwami związany jest przede wszystkim z ich wewnątrzwspólnotowym nabyciem, dokonywanym za pośrednictwem zarejestrowanych odbiorców. Stąd proponowane przez rząd zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług dotyczą właśnie tego wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw.

"W 2015 r. nieprawidłowości w podatku VAT w obrocie paliwami, stwierdzone przez kontrolę skarbową, wyniosły 5,8 mld zł. Oszustwa w podatku VAT w obrocie paliwami to główny problem rzetelnych producentów i dystrybutorów paliw, którzy odnotowują straty spowodowane nieuczciwą konkurencją ze strony firm działających w szarej strefie. Nowe rozwiązania zdecydowanie ograniczą możliwość dokonywania oszustw podatkowych w obrocie wewnątrzwspólnotowym i przyczynią się do zwiększenia legalnej sprzedaży paliw oraz bezpieczeństwa ich nabywców" - głosi rządowe uzasadnienie do projektu.

"Po zmianach obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw płynnych zasadniczo będzie powstawał w ciągu 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju. Zapłacony w ten sposób podatek będzie pomniejszał podatek należny do zapłaty wynikający z deklaracji podatkowej" - czytamy w uzasadnieniu.

Obecni podczas wtorkowego posiedzenia komisji przedstawiciele branży paliwowej postulowali, by było to 5 dni roboczych, ale komisja nie zaakceptowała tej propozycji.

Zmiany w ustawie Prawo energetyczne polegają z kolei na uszczelnieniu systemu koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi z zagranicą. Projekt zakłada, że koncesje na obrót paliwami z zagranicą będą przyznawane wyłącznie "podmiotom mającym siedzibę w Polsce lub przedsiębiorstwom zagranicznym, które zarejestrowały oddział w naszym kraju i za jego pośrednictwem będą wprowadzać do Polski paliwa płynne".

Koncesji mają nie otrzymywać przedsiębiorstwa, w których "osoby zarządzające (członkowie zarządów i rad nadzorczych) skazano prawomocnym wyrokiem również za przestępstwo skarbowe mające związek z prowadzoną działalnością".

Włodzimierz Nykiel (PO) proponował, we wtorek, by zapis ten dotyczył wszystkich przestępstw skarbowych. Pomysł poparł obecny na posiedzeniu komisji wiceminister finansów Wiesław Jasiński, ale na razie komisja nie przyjęła tej poprawki - poseł PO ma ją zgłosić w drugim czytaniu.

Zawarte w projekcie zmiany w ustawie o podatku akcyzowym mają natomiast uniemożliwić obchodzenie "zabezpieczającej funkcji koncesji na obrót paliwami z zagranicą". Projekt zakłada ograniczenie wykonywania funkcji usługowej przez składy podatkowe i zarejestrowanych odbiorców, polegające na tym, że świadczenie usług będzie możliwe wyłącznie na rzecz podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce lub podmiotów zagranicznych mających oddział z siedzibą w naszym kraju. Rozwiązanie to ma dotyczyć wyłącznie nabywania paliw silnikowych i nie obejmie paliw zwolnionych z akcyzy.

Nowa ustawa miałyby obowiązywać od 1 sierpnia 2016 r.

Wiceminister Jasiński poinformował we wtorek posłów, że na koniec 2016 roku zostaną przedstawione skutki funkcjonowania pakietu paliwowego. Zapewniał też, że resort finansów jest gotowy z odpowiednimi projektami rozporządzeń.