Krótkoterminowy najem apartamentów mieści się w działalności dozwolonej dla fundacji rodzinnych, co pozwala tym ostatnim korzystać ze zwolnienia z CIT – orzekł wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Przypomnijmy, że fundacja rodzinna jest co do zasady zwolniona z CIT (art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT). Zwolnienie nie ma jednak zastosowania, gdy działalność gospodarcza wykracza poza zakres określony w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 326 ze zm.).

W ramach dozwolonego zakresu fundacja rodzinna może m.in. udostępniać mienie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fundacji rodzinnej).

W rozpatrzonej przez WSA sprawie chodziło o mężczyznę, który prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (kod PKD 55.20.Z). W przyszłości planuje on podarować fundacji rodzinnej, której sam będzie fundatorem, apartamenty przeznaczone na najem krótkoterminowy. Po ich otrzymaniu fundacja będzie je dalej wynajmować.

Mężczyzna uważał, że taki krótkoterminowy najem mieści się w działalności dozwolonej.

Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji z 19 grudnia 2023 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010. 662.2023.2.AN) stwierdził, że dochody fundacji rodzinnej z działalności w zakresie najmu krótkoterminowego nie będą zwolnione z CIT, bo – jak uzasadnił – wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 najem i dzierżawa charakteryzują się stosunkowo dużym sformalizowaniem.

Po pierwsze – wskazał – zwyczajowo jest zawierana stosowna umowa, w której są określane prawa i obowiązki najemcy (dzierżawcy) oraz wynajmującego (wydzierżawiającego). Po drugie, często jest podpisywany również protokół zdawczo-odbiorczy, a najemca (dzierżawca) zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i uiszczenia kaucji zabezpieczającej. Po trzecie, dla umów tego rodzaju okres udostępnienia miejsca (domu, lokalu czy pokoju) obejmuje z reguły dłuższe okresy, a rozliczenie usługi ma charakter cykliczny, zwyczajowo w okresach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych. Po czwarte, najem i dzierżawę wyróżnia brak zmienności najemcy (dzierżawcy).

Usługi krótkoterminowego najmu nie mają takich cech – stwierdził fiskus. Uznał, że nie będzie to też udostępnianie mienia fundacji do korzystania na innej podstawie.

Innego zdania był WSA w Gdańsku. Sąd nie zgodził się na różnicowanie najmu w zależności od czasu jego trwania. W uzasadnieniu sędzia Joanna Zdzienicka-Wiśniewska zwróciła uwagę na to, że najem krótkotrwały podlega ogólnym zasadom z kodeksu cywilnego. Ponadto zakres art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fundacji rodzinnej jest szerszy niż tylko najem czy dzierżawa. W końcowej części tego przepisu jest mowa również o udostępnianiu mienia do korzystania na innej podstawie.

Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

Autor jest doradcą podatkowym i biegłym sądowym

orzecznictwo