Objęte podatkiem od nieruchomości mają być nie tylko same budowle, ale też urządzenia techniczne, które stanowią całość z tą budowlą. Natomiast wszystkie miejsca w halach garażowych będą objęte jedną niższą stawką, tak jak mieszkania.

Tak wynika z opublikowanego projektu nowelizacji ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej.

Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2025 r., bo z końcem 2024 r. wygasną dwa przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: art. 1a ust. 1 pkt 1 i 2. Opublikowane zmiany to konsekwencja dwóch ubiegłorocznych wyroków Trybunału Konstytucyjnego – z 4 lipca 2023 r. (sygn. akt SK 14/21) i z 18 października 2023 r. (SK 23/19).

Podatnicy od dawna czekają na nowe przepisy, bo w związku z tym, że TK odroczył do końca 2024 r. utratę mocy obowiązującej obu przepisów – nadal one obowiązują. To oznacza, że sądy administracyjne orzekają w tych sprawach jak dotychczas. Jednak nie takich zmian się spodziewali, bo w niektórych przypadkach zapłacą wyższy podatek niż dotychczas.

Budowle

Przypomnijmy, że pierwszy wyrok z 4 lipca 2023 r. – wymusza na ustawodawcy wprowadzenie nowej autonomicznej definicję budowli (art. 1a ust. 1 pkt 2.), która nie będzie się odwoływała do przepisów poza podatkowych. Dziś jest w niej odwołanie do przepisów prawa budowlanego, nie wiadomo nawet czy rangi ustawowej, czy wykonawczej.

Zgodnie z nową definicją zamieszczoną w projekcie ustawy podatkowej, budowlami będą:

a) obiekty wymienione w załączniku nr 4 do ustawy (m.in. wiata, hangar, przekrycie namiotowe, powłoka pneumatyczna, wodociąg, gazociąg, ciepłociąg oraz rurociąg), a także instalacje i urządzenia, jeżeli stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową,

b) części budowlane urządzeń niestanowiących części budowli, o których mowa w lit. a,

c) części budowlane elektrowni wiatrowych i elektrowni jądrowych,

d) fundamenty pod maszyny oraz urządzenia, odrębne pod względem technicznym od tych maszyn i urządzeń,

e) przyłącza do obiektu budowlanego.

Rafał Kran doradca podatkowy w MDDP wyjaśnia, że projektodawca nie zdecydował się proste przepisanie definicji z prawa budowlanego do ustawy podatkowej, wbrew pierwotnym sygnałom z Ministerstwa Finansów.

Jak tłumaczy ekspert, zmodyfikowano ją na niekorzyść podatników. W związku z tym przywrócona zostanie (po kilku latach) przesłanka całości techniczno-użytkowej. - Innymi słowy ponownie trzeba będzie płacić podatek również od niektórych urządzeń, elementów technicznych, komputerów, elektroniki, a przynajmniej takie będą oczekiwania organów podatkowych, co doprowadzi zapewne do wielu sporów – tłumaczy ekspert. Dodaje, że opodatkowane będą też namioty stawiane przez firmy, w których prowadzą one działalność.

Garaże

Druga zmiana dotyczy definicji budynku (art. 1a ust. 1 pkt 1), a w zasadzie opodatkowania miejsc w halach garażowych. Przypomnijmy, że obecnie jeżeli na mieszkanie i garaż są założone odrębne księgi wieczyste, to od garażu trzeba płacić dziesięciokrotnie wyższy podatek niż od mieszkania. W wyroku z 18 października 2023 r. (SK 23/19) trybunał uznał takie zróżnicowanie za niezgodne z konstytucją. Po zmianach ma się to zmienić. Wszystkie miejsca garażowe będą opodatkowane taką samą stawką – tak jak mieszkania. - Zmiany nie dotyczą garaży wolno stojących. Do nich nadal będzie miała zastosowanie wyższa stawka - mówi Rafał Kran.