Po założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej świadczę kompleksowe usługi, do których należy m.in. pośrednictwo w interesach (organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych i średnich firm). Usługi te są klasyfikowane pod kodem PKWiU 74.90.12.0 – Usługi pośrednictwa komercyjnego. Nie świadczę natomiast usług doradztwa związanych z zarządzaniem strategicznym (PKWiU 70.22.11.0). Czy prowadzona przeze mnie działalność może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5 proc.?

Możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju usług świadczonych w ramach tej działalności. Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje zaś sam podatnik.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5 proc. przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 1–4 oraz 6–8 ww. ustawy. Usługi pośrednictwa komercyjnego (PKWiU 74.90.12.0) nie zostały wymienione w przepisach przewidujących inne stawki ryczałtu niż 8,5 proc., a podatnik nie świadczy innego rodzaju usług, w szczególności usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), które są opodatkowane według stawki ryczałtu 15 proc. Jeżeli więc spełnione zostaną ustawowe warunki opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to usługi sklasyfikowane według PKWiU 74.90.12.0 podlegają opodatkowaniu 8,5-proc. stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stanowisko takie prezentują również organy podatkowe (por. interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 marca 2024 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.47.2024.2.HJ). ©℗