Wydatki związane z organizacją koncertów w ramach jubileuszu SKOK w części przypadającej na jego członków stanowią koszty podatkowe. Świadczenie to było skierowane do potencjalnego klienta bez względu na to, czy łączy go stosunek członkostwa ze SKOK, czy też nie – orzekł WSA w Gdańsku.

Chodziło o spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową (SKOK), która w ramach jubileuszu swojej działalności zorganizowała dwa koncerty symfoniczne w różnych miastach. Odbyły się one w wybranych na ten cel lokalizacjach, promując przy tej okazji i reklamując oferowane przez SKOK produkty finansowe.

Uczestnikami koncertów byli zaproszeni członkowie oraz potencjalni członkowie (klienci) SKOK-u, zaproszeni przedstawiciele miast, w których koncerty miały miejsce, oraz przedstawiciele Kościoła, mediów lokalnych i ogólnopolskich, jak również osoby zainteresowane koncertami, które zapoznały się z informacją o ich organizacji. Zaproszenia na koncerty były wydawane każdemu, kto zgłosił chęć udziału w wydarzeniu, aż do wyczerpania miejsc. W trakcie trwania koncertów odbywała się dystrybucja materiałów reklamowych informujących o działalności SKOK i jego usługach.

SKOK poniósł wydatki związane z wynajmem obiektów, w których odbyły się koncerty, koszty wykonawców (koncerty wykonywane przez orkiestrę symfoniczną, chór i solistów), koszty transportu, techniki, multimediów i scenografii, koszty wynajęcia usług zespołu produkcyjnego oraz koszty agencji reklamowej. Poniósł także koszty cateringu i nagłośnienia podczas spotkań, które odbyły się po zakończonych koncertach w specjalnie wydzielonej strefie. Spotkania te były przeznaczone tylko dla wybranych, zaproszonych gości.

Część tak, część nie

SKOK chciał uzyskać potwierdzenie, że będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na organizację obchodów jubileuszu. Z kosztów podatkowych zamierzał wyłączyć jedynie koszty cateringu i oprawy muzycznej w strefie cateringowej poniesione na potrzeby spotkań, które zostały zorganizowane po koncertach i były dedykowane wybranym gościom.

Z takim stanowiskiem nie do końca zgodził się dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 28 grudnia 2023 r. (sygn. akt 0111-KDIB1-2. 4010.565.2023.1.MK). Stwierdził, że koszty cateringu i obsługi pokoncertowej dla wybranego grona zaproszonych osób jako koszty reprezentacji – zgodnie z zamierzeniem SKOK – należy wyłączyć z kosztów podatkowych. Kosztami będą natomiast wydatki związane z organizowaniem koncertów, ale wyłącznie w części dotyczącej potencjalnych członków (klientów) SKOK, przedstawicieli mediów lokalnych i ogólnopolskich oraz osób zainteresowanych koncertami. Nie dotyczy to wydatków poniesionych na zaproszonych członków SKOK, przedstawicieli miasta i przedstawicieli Kościoła – zauważył fiskus.

Na to, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, a tym samym, czy należy je wyłączyć z kosztów podatkowych – jak wyjaśnił fiskus – należy patrzeć przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest wykreowanie pozytywnego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny. Istotne jest zatem, czy koszty obchodów jubileuszu miały na celu dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców (potencjalnych klientów) z przekazem dotyczącym działalności i oferowanych usług, czy też służyć przede wszystkim budowaniu relacji z przedstawicielami miasta i Kościoła oraz wybranych zaproszonych gości i wywarciu na nich jak najlepszego wrażenia – tłumaczył fiskus.

Było to wydarzenie o cechach reprezentacyjnych, które jest związane z kreowaniem określonego wizerunku spółdzielni na zewnątrz – uznał ostatecznie fiskus. Tak ocenił obchody jubileuszu w zakresie, w jakim wydatki dotyczyły przedstawicieli miasta, przedstawicieli Kościoła, a także kosztów cateringu i oprawy muzycznej w strefie cateringowej poniesionych na potrzeby spotkań, które zostały zorganizowane po koncertach i były przeznaczone dla wybranych, zaproszonych gości. Ich głównym celem było tworzenie lub poprawa wizerunku przedsiębiorcy wobec osób trzecich. Nie można uznać, że uczestnictwo tych osób wpłynie na zwiększenie przychodów bądź zabezpieczenie ich źródła. Osoby te są wobec SKOK podmiotami zewnętrznymi, a w stosunku do takich podmiotów podejmuje się działania o charakterze reprezentacyjnym, które są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów – tłumaczył fiskus.

Odmienna podstawa wyłączenia z kosztów podatkowych – zdaniem fiskusa – będzie natomiast miała zastosowanie w przypadku udziału w jubileuszu członków SKOK. Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz wspólników lub członków spółdzielni niebędących pracownikami.

Wszystko do kosztów

Tylko w części stanowisko fiskusa za prawidłowe uznał WSA w Gdańsku. Jako koszty reprezentacji należało uznać wydatki dotyczące udziału przedstawicieli miasta i Kościoła – potwierdziła sędzia Irena Wesołowska i w tym zakresie WSA zgodził się ze stanowiskiem fiskusa. Poprawiają one wizerunek, dodają prestiżu podatnikowi. Dlatego – jak wyjaśniła sędzia – podlegają wyłączeniu z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT.

Zastosowania nie znajdzie natomiast wyłączenie z pkt 38. Aby świadczenie można było uznać za jednostronne świadczenie na rzecz członka spółdzielni, musi być ono powiązane ze stosunkiem członkostwa – argumentowała sędzia. Świadczenie SKOK takie nie było. Było skierowane do szerokiego kręgu odbiorców, potencjalnych klientów, osób które bądź są, bądź nie są członkami. Nie można zatem tego powiązać ze stosunkiem członkostwa, można natomiast – z ofertą, reklamą. Dlatego też wydatki w części dotyczącej członków spółdzielni również mogą stanowić koszt podatkowy – podsumowała sędzia Wesołowska.

Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

Autor jest doradcą podatkowym i biegłym sądowym

orzecznictwo