Podatku od spadków i darowizn nie zapłaci tylko określona grupa podatników. Trzeba też pamiętać o dodatkowych formalnościach wobec fiskusa. Liczy się termin. Wyjaśniamy jak uniknąć zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Co jest opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn?

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podleganabycie własności rzeczy lub praw majątkowych na terytorium Polski w drodze:

 • dziedziczenia,
 • zapisu zwykłego lub dalszego zapisu,
 • zapisu windykacyjnego,
 • polecenia testamentowego,

Podatkowi nie podlega nabycie majątku w drodze spadku lub zapisów o czystej wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej, która wynosi:

 • 36 120 zł – dla osób należących do I grupy podatkowej,
 • 27 090 zł – dla osób należących do II grupy podatkowej,
 • 5733 zł – dla osób należących do III grupy podatkowej.

Jeżeli nabyłeś majątek, którego wartość przekracza kwotę wolną od podatku, podlegasz obowiązkowi podatkowemu.

Wyróżnia się trzy grupy podatkowe:

 • grupa I - zalicza się do niej małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów,
 • grupa II - zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków i małżonkowie innych zstępnych,
 • grupa III - pozostali nabywcy, w tym także osoby niespokrewnione.

Zgodnie z rozporządzeniem MF, kwoty podatku od spadku wynoszą odpowiednio:

Dla I grupy podatkowej dla kwoty nadwyżki:

 • do 11 833 zł - 3 proc.,
 • od 11 833 zł do 23 665 zł - 355 zł i 5 proc. nadwyżki ponad 11 833 zł,
 • powyżej 23 665 zł - 946 zł 60 gr i 7 proc. od nadwyżki ponad 23 665 zł.

Dla II grupy podatkowej dla kwoty nadwyżki:

 • do 11 833 zł - 7 proc.,
 • od 11 833 zł do 23 665 zł - 828 zł 40 gr i 9 proc. nadwyżki ponad 11 833 zł,
 • ponad 23 665 zł - 1893 zł 30 gr i 12 proc. nadwyżki ponad 23 665 zł.

Dla III grupy podatkowej dla kwoty nadwyżki:

 • do 11 833 zł - 12 proc.,
 • od 11 833 zł do 23 665 zł - 1420 zł i 16 proc. nadwyżki ponad 11 833 zł,
 • ponad 23 665 zł - 3313 zł 20 gr i 20 proc. nadwyżki ponad 23 665 zł.

Przy obliczaniu kwoty wolnej od podatku sumuje się wartość rynkową majątku ostatnio nabytego przez spadkobiercę z wartością rzeczy i praw majątkowych nabytych uprzednio od spadkodawcy w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie spadku lub zapisu.

Kto nie zapłaci podatku od spadku?

Podatku od spadku nie zapłacą spadkobiercy należący do zerowej grupy podatkowej. Do tej grupy zalicza się: małżonka, dzieci, wnuków, prawnuków, rodziców, dziadków, pradziadków, pasierbów, rodzeństwo, ojczyma oraz macochę.

Jaki jest termin zgłoszenia do urzędu skarbowego?

Aby nie zapłacić podatku ważne jest dotrzymanie odpowiedniego terminu. Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadku, należy dokonać zgłoszenia w ciągu 6 miesięcy od:

 • uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku, albo
 • zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza, albo
 • wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.

Uchybienie terminowi grozi koniecznością zapłaty podatku na zasadach określonych dla I grupy podatkowej.

Jeżeli spadkobiorca dowiedział się o otrzymaniu w spadku rzeczy lub praw majątkowych po upływie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego, zachowuje zwolnienie pod warunkiem, że zgłosi ich nabycie naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od otrzymania tej informacji oraz uprawdopodobnisz fakt, że dowiedział się o tym po terminie.

Jak zgłosić spadek w urzędzie skarbowym?

Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadku należy spadek zgłosić na formularzu SD-Z2 właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Formularz można złożyć zdalnie przez Portal Podatkowy lub usługę e-Deklaracje.

Ważne

Nie trzeba dokonywać zgłoszenia w przypadku, gdy:

- wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 36 120 zł lub

- nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.