Zgodnie z decyzją prezesa w związku z wykorzystaniem przez pracownika 14 dni kalendarzowych urlopu spółka będzie wypłacać świadczenie urlopowe. W jaki sposób zaksięgować rozliczenie wypłaty tego świadczenia?
Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć ZFŚS lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe.

Pracodawcy nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania informacje w sprawie nietworzenia funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego określonego w art. 5 ust. 2, 2a i 3 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika. Wysokość świadczenia dla zatrudnionych ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. Świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. Świadczenie urlopowe nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne pracowników, ale podlega opodatkowaniu.
Świadczenie urlopowe podlega opodatkowaniu na takich samych zasadach jak wynagrodzenie ze stosunku pracy. Świadczenie urlopowe wypłacone według zasad określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i w wysokości nieprzekraczającej kwoty odpisu podstawowego nie będzie stanowiło podstawy naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
PRZYKŁAD
Pracownik złożył wniosek
Pracownik 30 czerwca 2016 r. wystąpił z wnioskiem o urlop od 4 do 22 lipca 2016 r. Równocześnie wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o wypłatę świadczenia urlopowego. Pracownik zatrudniony jest na cały etat.
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
Objaśnienia:
1. Naliczenie świadczenia urlopowego - 1093,93 zł.
2. Naliczenie podatku od świadczenia urlopowego – 197,00 zł.
3. Wyciąg bankowy wypłata świadczenia urlopowego – 896,93 zł
Podstawa prawna
Art. 3 ust. 3 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 111 ze zm.).
Par. 3 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2236).
Art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.).
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).