Osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie, którzy ponoszą koszty związane np. z rehabilitacją czy ułatwieniem czynności życiowych, mają prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Niestety, nie wszystkie wydatki można odliczyć. Co mówią przepisy? Wyjaśniamy.

Ulga rehabilitacyjna to kwota, którą uzyskamy, jeśli zsumujemy wydatki poniesione na rehabilitację osoby z niepełnosprawnością, a także inne czynności, które wykonywaliśmy, ułatwiając życie osobie z niepełnosprawnością.

Ulga rehabilitacyjna to odliczenie tej sumy od uzyskanych dochodów.

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Z ulgi możesz skorzystać, jeśli:

 • jesteś osobą z niepełnosprawnością,
 • otrzymujesz rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
 • masz na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością i w związku z tym poniosłeś wydatki na rehabilitację lub wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych osoby z niepełnosprawnością. Uprawnieni do ulgi rehabilitacyjnej są opiekunowie osób z niepełnosprawnościami zaliczani do I grupy podatkowej (małżonek, rodzeństwo, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, ojczym, macocha i teściowie).

Warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest nieprzekroczenie przez osobę z niepełnosprawnością dochodów w kwocie 19061,28 zł ( renta socjalna w grudniu 2023 r. wynosiła 1588,44 zł * 12 miesięcy = 19061,28 zł).

Do dochodów osoby niepełnosprawnej nie zalicza się m.in. świadczenia uzupełniającego, zasiłku pielęgnacyjnego, tzw. 13. emerytury.

Ulga rehabilitacyjna 2024. Co osoba z niepełnosprawnością może odliczyć?

Spośród wydatków, które można wziąć pod uwagę, rozliczając PIT za 2023 r., są dwa rodzaje odliczeń:

 • limitowane – 2280 zł na rok (nie trzeba ich udowadniać),
 • nielimitowane – tu należy przedstawić fakturę VAT na konkretne cele, np. na leki czy pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady i wkłady anatomiczne.

Ulga rehabilitacyjna. Wydatki nielimitowane

Wydatki nielimitowane to takie, od których odliczyć można całą kwotę przeznaczoną na dany cel. Obejmują:

 • opłaty za zabiegi rehabilitacyjne,
 • przystosowanie mieszkań, budynków mieszkalnych i pojazdów do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, np. w uzdrowisku, na koloniach lub obozach dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, a także odpłatność za pobyt opiekuna przebywającego wraz z osobą z niepełnosprawnością (zaliczoną do I grupy inwalidztwa) lub dzieckiem z niepełnosprawnością do lat 16 na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej,
 • wydatki na odpłatne przejazdy opiekunów osób niepełnosprawnych w związku z pobytem na tych turnusach,
 • domową opiekę pielęgniarską dla osób niepełnosprawnych przewlekle chorych,
 • zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
 • opłacenie tłumacza języka migowego.

Ulga rehabilitacyjna. Wydatki limitowane

Wydatki limitowaneto takie, w przypadku których odliczyć można maksymalnie ustanowioną kwotę.Należą do nich:

 • pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady i wkłady anatomiczne (do 2280 zł),
 • używanie samochodu (własność osoby z niepełnosprawnością lub jej opiekuna) w celach ułatwiania czynności życiowych osobie z niepełnosprawnością, np. przewóz na zabiegi rehabilitacyjne (do 2280 zł, w tym paliwo, wydatki na naprawę, ubezpieczenie, wymianę opon),
 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa lub z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa (do 2280 zł),
 • leki przepisane przez lekarza specjalistę (limit miesięczny to różnica między faktycznymi wydatkami na leki a kwotą 100 zł),
 • utrzymanie psa przewodnika asystującego osobie niepełnosprawnej (do 2280 zł).

Ulga rehabilitacyjna 2024. Czego nie można odliczyć?

Ulga nie obejmuje:

 • prywatnych wizyt u lekarzy (nawet jeśli mieliśmy skierowanie do takiego specjalisty od lekarza NFZ),
 • wydatków, które zostały sfinansowane z innych źródeł, np. przez PFRON (odliczyć można tylko koszty poniesione z własnego budżetu; jeśli wydatki zostały sfinansowane w części z innych źródeł, można odliczyć od podatku tylko część kosztów poniesioną przez opiekuna osoby niepełnosprawnej z własnego budżetu).

Potrzebne dokumenty

Aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, należy posiadać odpowiednie dokumenty, które świadczą o poniesionych kosztach. Nie wystarczą same paragony, ponieważ nie jest to dowód na poniesienie wydatku tej konkretnie osoby z niepełnosprawnością lub jej opiekuna. Odpowiednie dokumenty to rachunki, potwierdzenia przelewu, faktury.

W przypadku użytkowania samochodu, opłacenia przewodników czy utrzymania przez osobę niewidomą psa przewodnika dokumenty poświadczające poniesienie kosztów nie są wymagane. W takich sytuacjach osoba z niepełnosprawnościąlub jej opiekun mogą zostać poproszeni o wykazanieimienia i nazwiska osoby spełniającej funkcję przewodnika oraz certyfikatu psa przewodnika.