Z ulgi na terminal mogą skorzystać wyłącznie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą – wyjaśniło Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej. Resort potwierdził, że nie przysługuje ona osobom, które prowadzą działalność nierejestrowaną.

Przypomnijmy, że taka działalność nie wymaga rejestracji firmy ani wpisu do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Prowadząc ją, nie trzeba płacić składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej. Warunkiem jest osiąganie przychodu na odpowiednio niskim poziomie (patrz: ramka).

Natomiast działalność nierejestrowana nie zwalnia z obowiązku zapłaty:

  • PIT, jeżeli roczny dochód podatnika przekroczy 30 tys. zł, ani
  • VAT, jeżeli przychody z działalności nierejestrowanej przekroczą 200 tys. zł w skali roku (uwaga: sprzedaż niektórych towarów bądź usług wymaga płacenia VAT bez względu na limit obrotów).

Podatnik prowadzący działalność nierejestrowaną musi złożyć PIT-36 za 2023 r. do 30 kwietnia br.

Odliczenia na terminal dokonuje się w zeznaniu rocznym: PIT-36, PIT-36L, lub PIT-28. Dotyczy to tylko osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (ale nie nierejestrowaną). Odliczenie przysługuje od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej lub liniowym PIT (19 proc.) albo od przychodu opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym.

Ulga, zgodnie z art. 26hd ustawy o PIT, polega na potrąceniu wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczęto przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku.

Przez wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego rozumie się zgodnie z art. 26hd ust. 8 ustawy o PIT:

  • opłaty interchange,
  • opłaty akceptanta,
  • opłaty systemowe,
  • opłaty z tytułu korzystania z terminala płatniczego wynikające z umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Wydatki odlicza się do wysokości:

  • 2500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży detalicznej za pomocą kas fiskalnych,
  • 1000 zł w roku podatkowym – w przypadku pozostałych podatników.

Jeżeli podatnik zapłacił VAT, może odliczyć kwotę wraz z tym podatkiem, pod warunkiem że go nie odliczył.

Inne zasady mogą stosować mali podatnicy, którym w roku podatkowym przysługuje prawo do otrzymania zwrotu różnicy VAT naliczonego nad VAT należnym w przyspieszonym terminie 15 dni (tj. na zasadach określonych w art. 87 ust. 6d–6l ustawy o VAT):

  • przez co najmniej siedem miesięcy – jeżeli podatnik rozlicza się z VAT co miesiąc,
  • przez co najmniej dwa kwartały – jeżeli podatnik rozlicza się z VAT kwartalnie.

Mogą oni odliczyć w ramach ulgi 200 proc. poniesionych wydatków, nie więcej niż 2 tys. zł w roku podatkowym, przy czym odliczenie to przysługuje w każdym roku podatkowym, w którym podatnik poniósł wydatki.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Jeżeli kwota odliczenia nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, to można ją odjąć w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych przypadających bezpośrednio po roku, w którym poniesiono wydatek.©℗

Działalność nierejestrowana

Obecnie warunkiem prowadzenia takiej działalności jest osiąganie przychodu na poziomie nieprzekraczającym 75 proc. pensji minimalnej miesięcznie. W 2024 r. limit przychodów dla działalności nierejestrowanej:

od 1 stycznia do 30 czerwca – wynosi 3181,50 zł (pensja minimalna to 4242 zł brutto),

od 1 lipca do 31 grudnia – wzrośnie do 3225 zł (pensja minimalna to 4300 zł brutto).

Natomiast w 2023 r. limit ten wynosił:

od 1 stycznia do 30 czerwca – 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 1745 zł (przy minimalnym wynagrodzeniu 3490 zł),

od 1 lipca do 31 grudnia – 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 2700 zł (przy minimalnym wynagrodzeniu 3600 zł brutto).©℗