W przypadku zaciągnięcia kredytu refinansowego lub konsolidacyjnego w banku leżącym na terenie UE odsetki będzie można odliczyć w ramach ulgi odsetkowej.
W ramach ulgi odsetkowej będzie można odliczyć odsetki od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
Takie zmiany wprowadza uchwalony w ubiegłym tygodniu przez Sejm art. 7 ustawy z 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (ustawa czeka obecnie na podpis prezydenta).
Dotychczas ulga była dostępna tylko dla tych podatników, którzy zadłużali się w kraju. Zmiana ma na celu usunięcie niezgodności polskich przepisów z regulacjami unijnymi. Należy się jednak spodziewać, że nowe przepisy będą miały ograniczone zastosowanie z uwagi na to, że osób finansujących zakup mieszkania czy domu z kredytów zaciągniętych w zagranicznych bankach jest niewiele.
Trzeba też pamiętać, że ulga odsetkowa nie jest dziś powszechnie dostępna i mogą z niej korzystać tylko te osoby, które zaciągnęły kredyt na cele mieszkaniowe w latach 2002-2006. Aby skorzystać z odliczenia, trzeba się zatem było zadłużyć na ten cel już dużo wcześniej.
Zmienione przepisy przewidują jednocześnie rozszerzenie zakresu odliczenia. Dotychczas można było odliczać tylko odsetki od kredytów (pożyczek) na cele mieszkaniowe. W przypadku zaciągnięcia nowego kredytu w celu spłaty zaciągniętego wcześniej kredytu mieszkaniowego, czyli tzw. kredytu refinansowego, czy też kredytu konsolidacyjnego, takiej możliwości już nie było.
Teraz będzie można odliczać odsetki również na takie kredyty, pod warunkiem że odliczenie będzie dotyczyło tylko tych odsetek, które są związane z refinansowaniem kredytu mieszkaniowego. Oznacza to, że będzie można odliczyć także odsetki od kredytów refinansowych i konsolidacyjnych zaciągniętych w bankach działających m.in. na obszarze UE.
Ważne!
Odliczenie w ramach ulgi odsetkowej nie może dotyczyć tej części odsetek od kredytu konsolidacyjnego, która nie dotyczy finansowania celów mieszkaniowych