Prace nad projektem ustawy o podatku wyrównawczym są teraz priorytetem resortu finansów. Nowe prawo miałoby wejść w życie 1 stycznia 2025 r. – poinformował Łukasz Kuśmierz, zastępca dyrektora departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów.

Projekt polskiej ustawy wdrażającej przepisy o 15-proc. minimalnej efektywnej stawce CIT zostanie opublikowany najpóźniej na początku kwietnia br. – zapowiedział wczoraj Łukasz Kuśmierz, zastępca dyrektora departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów na konferencji „Atrakcyjność inwestycyjna Polski w świetle nowych regulacji OECD”. DGP był patronem medialnym tej konferencji.

Według szacunków MF nowe przepisy mają dotyczyć ok. 2100 największych grup kapitałowych działających w naszym kraju (w tym 40 spółek matek z siedzibą w Polsce). Liczba może być jednak mniejsza, bo przynajmniej część z tych podmiotów to spółki Skarbu Państwa, które mogą podlegać efektywnemu opodatkowaniu według stawki wyższej niż 15 proc.

Nadal nie są znane szacowane wpływy z tego tytułu. – Nie będą one jednak znaczące z perspektywy budżetu państwa – powiedział Łukasz Kuśmierz.

Przyznał, że to jeden z najbardziej kompleksowych projektów podatkowych. Sam dokument ma liczyć ponad 150 stron. Jego uzasadnienie zajmie kolejne 200 stron. Znajdą się w nim szczegółowe przykłady stosowania nowych regulacji.

Chodzi o wdrożenie dyrektywy 2022/2523 z 14 grudnia 2022 r. w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii. Polska powinna była do końca 2023 r. przyjąć ustawę wdrażającą tę dyrektywę, ale tego nie zrobiła. Z tego powodu Komisja Europejska rozpoczęła już postępowanie naruszeniowe wobec naszego kraju.

Prace nad projektem są więc teraz priorytetem resortu finansów. Ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2025 r. – poinformował Łukasz Kuśmierz.

Dyrektywa 2022/2523 zakłada, że międzynarodowe grupy kapitałowe, których roczny skonsolidowany przychód w dwóch z czterech ostatnich lat wyniósł co najmniej 750 mln euro, zapłacą CIT według efektywnej stawki nie niższej niż 15 proc. Jeżeli łączne dochody spółek z grupy w danej jurysdykcji byłyby opodatkowane niższą efektywną stawką CIT (np. z uwagi na ulgi lub preferencje obowiązujące na danym terytorium), to od koncernu będzie można pobrać tzw. podatek wyrównawczy. W praktyce możliwe będą trzy daniny: globalny podatek wyrównawczy, krajowy podatek wyrównawczy i w niektórych sytuacjach także podatek od niedostatecznie opodatkowanych zysków.

W Polsce istnieją obawy, że wejście w życie nowych regulacji przyniesie skutki m.in. dla inwestorów korzystających z preferencji strefowych (Polska Strefa Inwestycji i specjalne strefy ekonomiczne). Takie obawy zgłaszano również na wczorajszej konferencji. Łukasz Kuśmierz zapewniał, że Polska zachowa atrakcyjność inwestycyjną.

Poinformował też, że w najbliższym czasie MF rozpocznie szeroko zakrojoną dyskusję o kierunku niezbędnych zmian w polskim systemie ulg podatkowych.©℗